Det er vest for Skjåkheimen i Bismo i Skjåk at det blir manuell dirigering og omkøyringsveg på riksveg 15.

Bakgrunnen er anleggsarbeid i samband med flaumsikringa av Bismo.

– Det blir nå bygd ein mellombels veg ute på jordet der trafikken skal gå ei tid framover. Dette skuldast at det er ei overvatnsgrøft som skal gravast ned mellom gangvegen og riksvegen. Denne blir ganske djup. Gang- og sykkelvegen som er der i dag, vil bli mellombels fløtt til vestgåande køyrefelt av eksisterande riksveg 15, seier anleggsleiar Vidar Andre Holen i Anlegg Øst Entreprenør AS til Fjuken.

Manuell dirigering tek til måndag 28. august. I løpet av september vil omkøyringsvegen på jordet bli teken i bruk, da med ljosregulering.

Arbeidet vil gå føre seg i nokre månader.