Senterpartiet har gjennom hele prosessen fra og med vedtaket i oktober 2022, der saken ble bestilt, og fram til nå vært tydelige på at som fylkeskommune må vi ta en tydelig rolle som samfunnsutvikler når det gjelder dimensjonering og utvikling av den videregående skolen i Innlandet.

Vi i Sp har vært tydelige på at det høringsutkastet som ble lagt fram 12. april ikke var godt nok på flere punkter. Derfor jobbet vi fram et godt begrunnet utsettelsesforslag som både Krf, R og INP støttet til behandlingen i hovedutuvalg for utdanning 25. april. Der etterlyser vi konsekvensutredning og bedre belysning av blant annet kompetansebehov i de enkelte regionene opp mot tilbudsstrukturen i kombinasjon med alternative opplæringsmodeller og en differensiering av normtallsmodellen. Vi ville ha en belysning på betydningen av hvordan det videregående skoletilbudet organiseres og lokaliseres, med tanke på å få flere inn i utdanning og arbeidsliv.

De samfunnsmessige konsekvensene er ikke godt nok belyst for elever, skolesteder og omkringliggende lokalsamfunn i de ulike alternativene fra fylkeskommunedirektøren. Dette gjelder økende behov for hybler og skoleskyss, gratisprinsippet, fullføringsreformen og integrering og skolering av flyktninger.

Vi ser store endringer i samfunnet som påvirker Innlandet med tanke på arbeidskraftbehov, en styrking av totalforsvaret og den grønne omstillingen vi skal inn i som kan påvirke tilbudsstrukturen i videregående skole i større omfang enn da saken ble bestilt politisk. Mobilisering og satsing på totalberedskap og forsvar vil påvirke Innlandet og vi må rigge innlandssamfunnet for dette. I tillegg har Stortinget vedtatt å øke selvforsyningsgraden fra 40% til 50% og dette vil også kunne påvirke folketallsutviklingen i Innlandet positivt og må belyses.

Sekundært arbeidet vi sammen med de fleste partier på fylkestinget med et alternativt og bredere forslag til vedtak der det ble stilt en del konkrete spørsmål som fylkestinget ønsker at høringen gjerne skal gi svar på. Det vi i Sp ikke kunne støtte var punkt 4 i dette fellesforslaget som Ap og H stod i spissen for. De eksemplene som ble presentert der kan både misforståes og de er langt mer radikale enn fylkeskommunedirektøren sin innstilling til alternativer. De er heller ikke på noen måte kvalitetssikret og vi vil karakterisere flere av dem som helt urealistiske. For eksempel at Lom skal opprettholdes ved at ett eller flere tilbud på studiested Otta flyttes, eller skolestedet avvikles. Å komme med slike eksempler i tolvte time skaper bare uro og splid i de enkelte regionene og mellom de ulike skolene. Vi er også bekymret for hvordan dette kan påvirke både elevene og lærerne fram til endelig vedtak.

Vi i Sp vil jobbe videre i tett dialog og samarbeid med våre lokallag og kommer til å lese alle høringsinnspill nøye fram til endelig behandling i oktober. Vi ønsker å se på muligheter og utvikling, ikke problemer og avvikling. Vi ønsker å ha en desentralisert skole- og tilbudsstruktur som i sum skal løfte Innlandet og sikre arbeidskraft til både kommuner og næringslivet vårt. Vi har troen på at vi kan få til en positiv folketallsutvikling om vi klarer å rigge det videregående skolesystemet for framtiden. Vi har troen på at vi skal få flere inn i arbeidslivet, men da må også utdanningstilbudene være til stede og tilgjengelige. Dette er en investering for framtiden!