av Kristian Frisvold, ordførar i Lom

Vassdragsreguleringsloven hadde en omfattande revisjon i 2016/2017, som også omfatta kraftfond, der blant anna kravet om offentlege godkjente vedtekter ble oppheva.

Dette står bl.a. i forvaltningsrevisjonsrapporten som ble utført av Innlandet Revisjon i 2020, der de så nærmere på regelverket til Skjåk kommune. Dette betyr at kommunen står fritt til å vedta sine egne vedtekter, så lenge disse ikke er i strid med industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven eller EØS-reglene. Kommunestyret bør fortrinnsvis anvende fondet til utbygging av næringslivet i distriktet. Hva som ligger i omgrepet «næringsutvikling» sier forarbeidet til loven lite om. Men i følge forvaltningsrevisjonsrapperten frå 2020 kan uttrykket «utvikling av næringslivet» inkludere kommunale formål som har betydning for utvikling av næringslivet. Et rådene syn er at «midlane skal nyttast til allmenne formål, altså til formål som kjem fellesskapet til nytte». (forvaltningsrevisjonrapporten s. 12)». I den samme rapporten står det elles at «Overføring til regionale verksemder som Skåppå kunnskapspark og regionrådet, samt støtte til regional skogbruksplanpådrivar, meiner revisjonen kan sjåast på som indirekte støtte til næringsformål, då alle desse arbeider med næringsutvikling». På lik linje jobber Visit Jotunheimen med å markedsføre Lom og Jotunheimen på vegne av alle, noe som utvilsomt bidrar til økt verdiskaping og dermed næringsutvikling. Det stemmer derfor ikke at bruken av næringsfondet i Lom er i strid med intensjonene i lova. Men det bør tydeliggjøres i regelverket for bruken av næringsfondet at tilskudd til drift er akseptabelt i tilfeller der det gir positive ringvirkninger til store deler av næringslivet, som bl.a. til Skåppå og Visit Jotunheimen. Støtte til drift av landbrukskontoret kommer også fellesskapet til gode.

Det er sett av kr. 30.000 til revidering av regelverket i 2024, og alle er velkommen til å komme med innspill.