Prosjektet er eit samarbeid mellom Agenda Innlandet, Høgskolen i Innlandet, NTNU Gjøvik og Sparebankstiftelsen Hedmark. Resultata skal danne grunnlag for anbefalingar til politikarar, kunnskapsinstitusjonar og næringsliv om korleis skape attraktive og inkluderande samfunn for unge vaksne.

Jobbtilbod avgjerande

Rapporten understrekar at gode jobbtilbod er avgjerande for val av bustad. Unge vaksne flyttar dit arbeidsmoglegheitene er, men dei vektlegg også bu- og levekvalitetar. Nærleik til familie, attraktive bustadområde, møteplassar for unge, nærleik til natur, kulturtilbod, trygge oppvekstvilkår, og kjensla av tilhøyrsle er faktorar som aukar attraktiviteten til ein stad.

Ønskjer kontakt med næringslivet

Informantane i studien understrekar at det er viktig at arbeidsgjevarar i Innlandet synleggjer moglegheitene som finst i regionen. Synleggjering av desse moglegheitene aukar attraktiviteten til Innlandet. Det blir etterlyst meir kontakt med arbeidslivet under studiane og praksismoglegheiter. For mange informantar er det aktuelt å bli verande i Innlandet dersom dei ser jobbmoglegheiter etter endte studiar.

Andre funn frå studien inkluderer:

  • Verdien av relevante utdanningstilbod i Innlandet, men ikkje som avgjerande for val av bustad.

  • Behovet for varierte bustadtypar for ulike livsfaser, da det er utfordrande å finne leigebustader eller kjøpe eigen bolig.

  • Friheit, tryggheit, ro, og boltreplass blir framheva som kvalitetar ved å bu i Innlandet.

Rapporten "Unge stemmer fra Innlandet" er ein del av ei større satsing for å inkludere ungdom i samfunnsutviklinga, og forskingsresultata vil danne grunnlag for framtidige tiltak i regionen.

(Denne artikkelen er basert på ei pressemelding, samanfatta av KI-verktøyet chatGPT og kvalitetssikra av Fjuken)