Regjeringa sa måndag ja til å etablere eit nytt Mjøssjukehus i Moelv i Innlandet. Sjukehuset vil ha spesialiserte funksjonar innan somatikk, psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling.

I tillegg blir det eit allsidig lokalsjukehus på Lillehammer, ei vidareutvikling av sjukehuset på Tynset og eit sjukehus i Elverum med meir aktivitet enn det som følgjer av styrevedtak i Helse sør-øst.