Det var torsdag føremiddag at Norges Bank kunngjorde si ferskaste renteavgjerd.

Norges Bank sin komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har samrøystes vedteke å halde styringsrenta uendra på 4,25 prosent.

«Vedvarande høg prisvekst har store kostnader for samfunnet. Dess lenger prisveksten held seg høg, dess meir kostbart kan det bli å få prisveksten ned igjen seinare. Komiteen ynskjer derimot ikkje å setja opp renta meir enn det som er nødvendig for å få prisveksten attende til målet innan rimeleg tid», opplyser Norges Bank i ei pressemelding.

Det blir varsla at renta truleg vil bli heva neste månad.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenta truleg setjast opp i desember. Fram mot møtet i desember vil komiteen få meir informasjon om prisutsiktene. Dersom vi blir sikrare på at den underliggjande prisveksten er på veg ned, kan renta bli halde i ro, seier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i pressemeldinga.

På to år har styringsrenta gått frå 0 til 4,25 prosent.