Dette var eitt av bodskapa til Vårin Dagsgard-Marstein (18) frå Lom da ho heldt innlegg om barn og unges medverknad i Oslo denne veka.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe hadde invitert til eit innspelsmøte om korleis ein kan sikre barns rett til medverknad. Statsråden ville gjerne høyre erfaringane frå dei unge sjølv, og frå dei som har jobba med barns medverknad på systemnivå.

Barn og unge må inkluderast

Frå Statsforvalteren i Innlandet sitt Barn- og ungepanel deltok Vårin Dagsgard-Marstein frå Nord-Gudbrandsdalen og Ane Bjørke-Hansen frå Sør-Østerdalen saman med velferdsdirektør Eli Blakstad. Møtet vart halde i Barne- og familiedepartementet i Oslo.

Vårin heldt eit tre minutts innlegg med statsråd, barneombod og over 40 organisasjonar som tilhøyrarar.

– I møte med barn og unge får dei vaksne perspektiv som dei aldri hadde tenkt over elles. Kvifor er det ikkje da naturleg at barn og unge blir inkludert når dei vaksne utformar planar om korleis ein skal handtere til dømes mobbing, eller andre tema som fyrst og fremst råkar barn og unge? Det bad Vårin dei vaksne om å reflektere over.

Medverknad - ein menneskerett

FN sin barnekomité har anbefalt at Noreg styrker innsatsen for å sikre at barn blir involverte. Når unge får erfaring med å delta kan dette auke tilliten deira til samfunnet. Medverknad legg òg til rette for at barn og unge kan ta samfunnsansvar. Retten til medverknad er ein menneskerett forankra i FN sin konvensjon om barnerettane (barnekonvensjonen), som òg gjeld på systemnivå. Tiltak på systemnivå er tiltak som gjeld bestemte grupper av barn, eller alle barn, til dømes utgreiingar og avgjerder knytte til utvikling av statlege eller kommunale tiltak, høyringar og tenesteutvikling. Det kan òg dreie seg om høyring av barn i samband med utvalsarbeid og lovarbeid.

I tillegg til Vårin sitt innlegg var det 43 andre innlegg. Statsråden fekk tydelege bodskap om behov for å styrke kompetansen om korleis barn og unge kan ha reell medverknad.

Vårin understreka elles kor viktig det er at ungdomen sjølv styrer ungdomsråda i kommunane. Ho utfordra statsråden til å vurdere korleis ein faktisk kan følgje opp og kontrollere ungdomsråda i kommunane for å sikre dette.

Ho trakk òg fram Barne- og ungepanelet hjå Statsforvaltaren i Innlandet. Ho fortalde at dei aktivt blir brukt i konkrete saker og får moglegheit til å diskutere faglege dilemma som Statsforvaltaren jobbar med.

Eitt eksempel er det såkalla 9a-regelverket som handlar om ansvaret skulen har for at alle tilsette skal følge med på at ingen elevar blir stengt ute på skulen. I denne saka har Barne- og ungepanelet peikt på at mobbing ikkje berre skjer i skuletida. Ofte skjer det på sosiale medium utanom skuletid, og påverkar heilt klart skulekvardagen.