Det seier leiar i Sivilforsvaret si fredsinnsatsgruppe (FIG) Lom, Lars Kåre Haugen.

Denne veka er den nasjonale eigenberedskapsveka, der Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) har full fokus på eigenberedskap og formidling av kor viktig det er at alle tek ansvar for sin eigen tryggleik. Målet er at innbyggjarane skal bli betre førebudde på å greie seg sjølve i ein krisesituasjon.

«Vi lever i eit trygt og stabilt samfunn, der vi er vande til at det meste fungerer som det skal. Men livet i Noreg er heilt avhengig av straum, vatn og internett - og nettopp der er vi mest sårbare», opplyser DSB i sin eigenberedskaps-kampanje.

DSB har også utarbeidd ei liste med eksempel på ting dei oppmodar kvar husstand om å ha, for å kunne greie seg i minst tre døgn ved ei eventuell krise.

På lista står mellom anna middagshermetikk, havregryn, varme klede, pledd og grill- eller kokeapparat som går på gass.

Sjå heile lista til DSB i faktaboksen nedst i artikkelen.

Også Sivilforsvaret meiner det er svært viktig å vera førebudd på at det kan oppstå ei eventuell krise. Uvêr, naturhendingar, sabotasje, tekniske problem, terror eller krigshandlingar, kan for eksempel føre til at ein mistar straum eller vassforsyning, og det kan bli vanskelegare - og i verste fall umogleg - å få tak i naudsynte varer.

– Det er ikkje så lenge sidan vi hadde eit rastilfelle i Bøverdalen, der mange rett og slett vart isolert ei stund. Heldigvis gjekk det bra, men ein veit aldri kva som kan skje, og difor er det viktig at folk tek nokre enkle grep for å betre eigen beredskap, seier Lars Kåre Haugen.

Leiaren i Sivilforsvaret oppmodar kvar husstand om å byggje seg opp eit eigenberedskapslager, for å kunne ta vare på seg sjølv og dei rundt seg i 72 timar.

«Når samfunnet blir ramma av ei omfattande hending eller krise, er det mange som treng hjelp. Om vi er mange som er i stand til å ta vare på oss sjølve og dei rundt oss under ei hending, kan vi sette inn hjelpa der behovet er størst. På den måten er du ein del av beredskapen i Noreg», opplyser DSB.