I fylgje Skatteetaten kjem skattemeldinga for inntektsåret 2022 på ulike dagar mellom 14. og 31. mars. Innan 31. mars skal alle landets skattebetalarar ha fått si personlege skattemelding. Du vil få beskjed på e-post eller sms når meldinga er klar og du kan logge deg inn på «Min side» på skatteetaten.no for å sjekke skattemeldinga di.

Dei som har valt å få skattemeldinga på papir vil få denne tilsendt i posten.

For lønstakarar og pensjonistar er fristen for å levere skattemeldinga 30. april. For personleg næringsdrivande er fristen for innlevering 31. mai.

Det er viktig å merke seg at skattemeldinga ikkje er ferdig utfylt når ho kjem, og at du sjølv har ansvar for å sjekke at alt av tal og berekningar i meldinga stemmer, før du sender ho inn.

– Vi skattebetalarar har sjølv eit ansvar for å sjekke at opplysningane i skattemeldinga er korrekte, for eksempel at all formue og alle inntekter er ført rett. Dessutan kan det vera frådrag du har krav på som ikkje er komne med, altså er det mogleg å også spare pengar på å kontrollere opplysningane Skatteetaten har om deg, seier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

Skatteetaten har ikkje alle opplysningar om deg, og mange forhold må du gjeva opplysningar om sjølv. Eksemplar på dette er private lån eller fordringar, skattepliktige utleigeinntekter, formue eller inntekt i utlandet, skatt betalt i utlandet, privat dagmamma, sjukdomsfrådrag, gevinst eller tap ved sal av fast eigedom og gevinst, tap og formue i kryptovaluta.

I fylgje Skattebetalerforeningen var det i fjor rundt 2,7 millionar skattebetalarar som fekk attende pengar på skatten, medan om lag 1 million fekk baksmell og måtte betale inn restskatt.