Bustadsparing for ungdom (BSU)

Frådragssatsen for Bustadsparing for ungdom (BSU) blir redusert frå 20 prosent til 10 prosent av innbetalt sparebeløp. Endringa gjeld frå og med inntektsåret 2023, og betyr at dersom ein sparar maksbeløpet som er 27.500 kroner i året, vil ein få redusert skatten med 2.750 kroner, mot 5.500 kroner tidlegare.

Frådrag for fagforeiningskontingent

Frådraget for fagforeiningskontingent blir auka frå 5.800 kroner til 7.700 kroner.

Meirverdiavgift på elektriske køyrety

Frå 1. januar 2023 blir det innført meirverdiavgift på elektriske personkørety for den delen av kjøpesummen som overstig 500.000 kroner. Frå same dato blir fritaket for omsetning av elbilbatteri oppheva.

Omregistreringsavgift for elektriske motorvognar

Frå 1. januar 2023 blir omregistreringsavgifta for elektriske motorvognar auka til same nivå som tilsvarande motorvognar med forbrenningsmotor.

Halvering av tobakkskvoten

Frå 1. januar 2023 blir den avgiftsfrie tobakkskvoten frå utlandet og inn til Noreg halvert for personar busett i Noreg.

Dette betyr at ein kan ta med seg eitt av følgjande alternativ inn til Noreg:

  • 100 sigarettar

  • 125 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus eller rulletobakk)

  • 100 gram andre nikotinvarer

  • 100 sigarettpapir

Dette blir også mengda som kan seljast til reisande frå Tax Free-utsal på lufthamnar ved ankomst til Noreg.

Enklare å få lån

Endringar i utlånsforskrifta trer i kraft 1. januar 2023. Endringane inneber mellom anna at finansføretaka skal leggje til grunn ei renteauke på minst 3 prosentpoeng når dei vurderer kundens beteningsemne, mot dagens 5 prosentpoeng.

Forskrifta utvidast ved at lån med anna pant enn bustad, som bil- og båtlån, omfattast av krava til gjeldsgrad og beteningsemne. Fleksibilitetskvoten for slike lån vil vera 10 prosent. Finansføretaka skal tilpasse sin utlånspraksis for slike lån til forskriftskrava seinast 1. juli 2023.

Ny barnevernslov

Ei ny barnevernslov trer i kraft 1. januar 2023. Dagens lov er 30 år gamal og Stortinget vedtok ny lov våren 2021. Lova skal styrke det førebyggjande arbeidet, medverke til betre barnevernsfagleg arbeid, og styrke rettstryggleiken for barn og foreldre. Ny barnevernslov er også ein enklare og meir brukarvenleg lov.

Sjukepengar, omsorgspengar og pleiepengar

Fra årsskiftet trer ein rekkje mindre forenklingar, forbetringar og presiseringar i reglane om sjukepengar, omsorgspengar og pleiepengar i kraft. Blant anna utvidast retten til omsorgspengar for foreldre til barn med langvarig sjukedom.

Meir til vanskelegstilte

Budsjettforliket sikrar ei eingongsutbetaling på 3.000 kroner til uføre som mottek uføretrygd etter minstesatsane. Satsane for barnetillegg til arbeidsavklaringspengar og kvalifiseringsstønad blir auka til 35 kroner per barn per dag. Endringane skal gjelde frå 1. februar og vil bli fastsett i forskrifter.

Endringar i arbeidsmiljølova

Frå 1. januar blir retten til heiltidsarbeid i arbeidsmiljølova styrka. Hovudregelen i arbeidslivet skal vera tilsetjingar på heiltid, og behov for deltidstilsetjing skal dokumenterast av arbeidsgjevar og drøftast med tillitsvalte.

Nye satsar for trygdeavgift

Frikortgrensa blir auka frå 65.000 kroner til 70.000 kroner.

Fritt behandlingsval blir avvikla

Lov- og forskriftsendringane avviklar godkjenningsordninga i fritt behandlingsval, samtidig som forskriftsendringane tek omsyn til rettar og pliktar for dei ulike aktørane for helsehjelp som ein har starta med på tidspunktet for avvikling, 1. januar 2023. Overgangsordninga skal vare i 12 månader.

Auka gebyr for pasientar som ikkje møter til avtalt poliklinisk time

Gebyret for pasientar som ikkje møter til avtalt poliklinisk time, aukar frå 1.125 kroner til 1.500 kroner. Gebyret innan psykisk helsevern og rusbehandling blir ikkje auka og er på 375 kroner.

Kost for pendlarar som bur på brakke eller pensjonat

Pendlarar som bur på brakke eller pensjonat, blir gjeve rett til frådrag for og skattefri dekning av meirkostnadar til kost, uavhengig av om det føreligg kokemoglegheit.

Endringar i hundelova

Hundelova blir endra frå 1. januar 2023, og skal bidra til at ein i større grad skal kunne førebyggje skader og ulempar relatert til hundehald.

Sidan hundehaldaren er nærast til å førebyggje uynskte hendingar i hundehaldet, blir det innført krav til hundehaldarens kompetanse. I tillegg blir kravet til hundehaldarens aktsamheit skjerpa. Det blir også innført fleire nye verkemidlar for å handheve og sikre at lova blir fylgd.

Straumstøtte ut 2023

Den mellombelse lova om straumstøtte til hushaldningar blir forlenga til å gjelde fram til og med desember 2023.

Stønadsgraden blir på 90 prosent frå og med desember 2022 til og med mars 2023, ein stønadsgrad på 80 prosent frå og med april til og med september 2023, og ein stønadsgrad på 90 prosent frå og med oktober til og med desember 2023.

Straumstøtta slår inn når kraftprisen over eit gjennomsnittsnivå for ein månad er på 70 øre per kWh.

Eigedomsskatt på grunn under kraftliner

Det er vedteke ei lovendring som fastset at nettselskapet skal betale eigedomsskatt på grunnen under kraftliner, og ikkje grunneigar.

Fleire får fri rettshjelp

Endringa i forskrift om fri rettshjelp betyr at inntektsgrensene for einslege blir auka frå 320.000 kroner til 350.000 kroner, og for par frå 490.000 kroner til 540.000 kroner. Formuesgrensa blir auka med 50 prosent, frå 100.000 kroner til 150.000 kroner

Auka formuesskatt

Formuesskattsatsen i trinn 1 (mellom 1,7 og 20 millionar kroner) blir auka med 0,05 prosent.

Regjeringa innfører våpenamnesti

Har du arva eit våpen, eller har du eit skytevåpen du ikkje veit om er registrert? Regjeringa innfører våpenamnesti, som inneber at du, i perioden 1. januar til 1. juni 2023, kan levere det inn utan å risikere straff.

Amnestiet gjeld også for ammunisjon og for ulovlege våpen som ikkje er skytevåpen, som for eksempel elektrosjokkvåpen, ulovlege knivar og tåregass.

Ny valdserstatningslov

Frå 1. januar vil det ta kortare tid før ein får utbetalt valdsoffererstatning. Lovendringa inneber at staten må betale erstatninga med ein gong etter at ein rettskraftig dom har falt. Staten vil sende ut eit såkalla regresskrav (krav om attendebetaling) til den som har påført vedkomande skada.

Strengare krav til kildesortering av avfall​

Frå 1. januar 2023 skal mat- og plastavfall frå alle hushaldningar over heile landet sorterast ut. Offentlege og private verksemder og institusjonar som lagar hushaldningsliknande avfall og landbruksplast, skal også sortere ut dette. Dette avfallet skal materialattvinnast eller gjerast klart for ombruk.

Det er anslege at innføringa av dei nye krava inneber at delen plastavfall frå hushaldningane og liknande næringsavfall som materialattvinnast aukar frå 23 prosent i 2016 til 52 prosent i 2035. For bioavfall som matavfall og hageavfall, blir det anslege at auka blir frå 47 prosent i dag til 71 prosent i 2035.

Forsikringsplikt for elsparkesyklar

Frå 1. januar 2023 må alle elsparkesyklar og andre små elektriske kørety forsikrast med ansvarsforsikring som for bil. Endringa omfattar ikkje elsyklar. Utleigekørety har vore underlagt forsikringsplikt sidan 1. september 2022. Hovudformålet med endringa er å sikre at dei som blir skadde etter ulykkar med små elektriske kørety får dekt sine økonomiske tap.

Kjelde: Regjeringen.no