Året før, i 2014, fekk Sparebank1 Lom og Skjåk 1119 nye kundar. Den gongen var det òg «all time high», som bankesjefen uttrykte det. Han slo faktisk fast at rekorden kom til å bli ståande…

– Men der tok eg feil. At vi skulle få 1176 nye kundar i 2015 hadde eg aldri rekna med, men dess meir gledeleg er det, seier banksjef Arne Henning Falkenhaug. Han fortel at dei nye kundane kjem frå heile landet. Ikkje minst er det mange nye kundar frå Oslo og Akershus.

Mykje tyder på at 2016 vil bli eit nytt rekordår. At Dnb har lagt ned lokale filialar, har resultert i ein kundeboom utan like.

– Så langt i år har vi fått 305 nye kundar. Det kjem mange nye kvar einaste dag, fortel marknads- og kommunikasjonsansvarleg Kristin Lonbakken.

Sparebank1 Lom og Skjåk fekk eit overskot på 39,8 millionar kroner i 2015. Det er 23,4 millionar mindre enn i 2014.

– Det er fordi vi i 2014 hadde mange ekstraordinære inntekter. Sjølve driftsresultatet, den underliggjande bankdrifta, gjekk om lag tre millionar betre i 2015 enn året før, fortel Falkehaug.

Det er ikkje mykje som peikar feil veg i Sparebank1 Lom og Skjåk for tida. Kundane aukar, antal tilsette aukar, innskota aukar, utlåna aukar. Og tapa: Dei er det kontroll på. For 2015 er det ikkje ført inn tap i rekneskapen i det heile tatt.

– Vi har god oversikt over engasjementa våre. Oppbygde bufferar frå tidlegare syner seg å vera tilstrekkelege slik situasjonen er nå, opplyser banksjefen.

Forvaltningskapitalen til Sparebank1 Lom og Skjåk har nå passert 6,1 milliardar kroner, medan eigenkapitalen har auka til over 600 millionar kroner. Banken har 50 tilsette.