Skjåk friviljugsentral er eigd av ei stifting oppretta i 1998.

Friviljugsentralen har bede Skjåk kommune om å ta over både eigedomen og drifta. I søknaden blir det synt til at vedlikehald av bygningsmasse og eigedom krev mykje tid og kapital.

Rådmannen er positiv. Han rår politikarane til å ta over drifta. Det vil seie å drive og utvikle sentralen innanfor dei retningslinene staten til kvar tid har trekt opp. Eit positivt vedtak vil òg innebere at kommunen tek over arbeidgjevaransvaret for dagleg leiar.

Les meir i papiravisa.