Mogleg ulv i Lom

foto
Illustrasjonsfoto Foto: Dave Dyet