46 prosent i Innlandet seier dei har sett berusa vaksne saman med barn i sommarferien i løpet av dei to sista åra. Det syner ei ny undersøking Ipsos har gjennomført på vegner av alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Kommunikasjonssjef i Av-og-til, Eli Stavlund, oppmodar til å gripe inn dersom ein ser fulle vaksne som har ansvar for barn i ferien, også i situasjonar der ein korkje kjenner barnet eller foreldra.

– Om situasjonen tillatar det, bør du prøve å få kontakt med barnet og spørja korleis han eller ho har det. Om det ikkje er naturleg å prate med barnet, kan det vera lurt å ta kontakt med andre ansvarspersonar. Det kan til dømes vera tilsette på ein restaurant eller personellet på hotellet. Fortel kva du har sett, og spør om dei kan ta grep, oppmodar Stavlund.

Stavlund understrekar at det er viktig at ein set barnas situasjon framfor sitt eige ubehag.

– Det er sjølvsagt ubehageleg å gripe inn i ein slik situasjon, men for barnet kan det bety alt at einkvan utanforståande vaksenpersonar tek grep. Dersom du kjenner foreldra til barnet, bør du prøve å prate med vedkomande på ein roleg og diskret måte. Dersom personen er tydeleg berusa, er det best å vente til dagen etter og heller prøve å skjerme barnet best mogleg. Ver så konkret som mogleg, sei kva du har sett og kvifor det tenkjer det er problematisk, seier ho.

Dette kan du gjera dersom du ser fulle vaksne saman med barn:

* Om det er naturleg, bør du ta kontakt med barnet og vise at du ser kva som skjer.

* Forsøk å prate roleg med foreldra eller andre vaksne. Somme gonger kan det vera best å vente til dei er edru. Sei kva du ser, og set ord på kva du tenkjer.

* Prat med andre vaksne. Ser dei det same som deg? Kva kan gjerast for å ta hand om situasjonen?

* Sei frå til andre personar som er tett på barnet i kvardagen, til dømes lærarar eller helsepersonell.

* Ikkje nøl med å ta kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge dersom du treng einkvan å lufte tankane med.

(Pressemelding)