Tal for bilparken i Noreg viser at det er folk i og rundt dei store byane som har vore tidlegast ute med å dra nytte av dei låge avgiftene på elbil. I Oslo og kommunane rundt hovudstaden er andelen elbilar nå på 34 prosent. Også andre storbyar og kommunar rundt byane er elbilandelen høg.

Under ti prosent elbilar i Distrikts-Noreg

I den andre enden av skalaen finn vi mange distriktskommunar, som for eksempel Nissedal, Vardø, Høyanger, Lurøy, Andebu og Ringebu. I desse kommunane er elbil-andelen i snitt på under 10 prosent. Det tilsvarar under halvparten av landssnittet på 21 prosent. Det viser tal fra OFV, Opplysningsrådet for Veitrafikken som NAF har analysert.

Avgiftsauke vil treffe distrikta hardast

– Tala viser tydeleg at til lenger ut i distrikta ein kjem, til lågare er elbil-andelen. Regjeringa strammar nå inn på elbilfordelane. Dette vil treffe distrikta hardt etter kvart som dei skal over på elbil.

Det seier Thor Egil Braadland, myndigheitskontakt i NAF, Norges Automobil-Forbund. Han meiner at folk i distrikta har grunn til å føle seg skuffa.

– Avgiftsfordelane for elbilar blir fasa ut, og det skjer før mange i distrikta fekk nyte godt av dei, seier han.

Frå januar i år vart det innført ei ny vektavgift på kjøp av nye bilar. Den treff elbilane spesielt hardt, sidan dei er tyngre enn bensin og dieselbilar. I tillegg har det vorte moms på den delen av elbilens kjøpesum som overstig 500.000 kroner. Samtidig er det opna for å auke bompengane for elbilar til opptil 70 prosent av full takst.

Braadland meiner at folk må få med seg at regjeringa er i ferd med å trekke opp stigen for dei mange bilistane i distrikta som ennå ikkje har vurdert elbil.

– I distrikta køyrer meir enn ni av ti fortsatt noko anna enn elbil. Folk i distrikta kjem til å merke at det blir dyrare både å kjøpe og bruke elbil nå, seier Braadland.

Dette er avgiftene på elbil:

  • På nye elbilar er det innført moms på den delen av kjøpesummen som overstig 500.000 kroner. Dette vart innført frå nyttår. Regjeringa har lova at denne beløpsgrensa står fast ut 2024.

  • Bompengane for elbil kan nå setjast opp til 70 prosent av ordinær takst. Fram til nyttår var andelen 50 prosent.

  • Frå nyttår har det vorte like dyrt å omregistrere ein brukt elbil som ein brukt bensin- eller dieselbil. Før var dette berre 25 prosent av full takst.

  • Det er kome ei ny vektavgift på kjøp av nye bilar, på 12,50 kroner per kilo over 500 kilo. Denne avgifta råkar spesielt elbilar, sidan dei er tyngre enn andre bilar