Tilskot til villreintiltak er innbetalte fellingsavgifter for villreinjakt som blir ført attende til det einskilde villreinområdet.

Middel kan bli brukt til følgjande:

• Tiltak som styrkar forvaltninga av villreinstammen

• Tiltak som styrkar kunnskapen om villreinen sin arealbruk i både nåtid og fortid

• Tiltak som fremjer befolkninga si forståing og kunnskap om villreinen sin bruk av fjellområda

Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen opplyser at søknaden må innehalde målsetjing og beskriving av tiltaket, budsjett og tidsramme for gjennomføring, namn og kontonummer.

Søknaden må sendast til Villreinnemnda innan 15. juli.