Kvart år møter tusenvis av nordmenn opp på ein trafikkstasjon for å mellombels avregistrere eit køyrety. Dette gjeld særleg sesongkøyrety som bubilar, motorsyklar og veteranbilar som ikkje blir brukt i vinterhalvåret.

Berre i 2021 gjaldt dette 190.000 køyrety, i fylgje Statens vegvesen.

Frå og med måndag 12. september er det innført eit nytt forenkla system for mellombels avregistrering av køyrety.

Ordninga blir innført som ein del av regjeringa sin digitaliseringsstrategi for offentleg sektor.

– Vi er svært nøgde med å tilby denne tenesta, som inneber at våre brukarar ikkje treng å levere eller hente skilt på trafikkstasjonen, men i staden kan behalde skilta, og av- og påregistrere køyretyet sjølv på nett. Dette vil spare kvar brukar for to oppmøte på trafikkstasjonen, seier seksjonsleiar i Statens vegvesen, Heidi Øwre, i ei pressemelding.

Ho påpeikar at om ein avregistrerer køyretyet, så opphøyrer som oftast all forsikring.

– Du må sjølv vurdere om det er behov for forsikring medan køyretyet er avregistrert, og da ta kontakt med forsikringsselskapet ditt dersom køyretyet fortsatt skal vera forsikra, seier seksjonsleiaren.

Skilta kan stå på køyretyet eller lagrast forsvarleg av køyretyeigar, på eigna stad heime. Dersom du har skilta, kan du sjølv påregistrere køyretyet att når du ynskjer det, forutsett at du har teikna ansvarsforsikring, at du har godkjent EU-kontroll, og at det ikkje er andre forhold som hindrar påregistrering.

Køyretyet kan ikkje avregistrerast i sjølvbeteningsløysinga på nettsida til Statens vegvesen før det har gått 15 dagar sidan påregistreringa.

I fylgje Statens vegvesen skal det avregistrerte køyretyet plasserast forsvarleg og låst, og kan ikkje stå på gate/veg, plass eller andre stader der alle kan ferdast. Køyring med avregistrert køyrety medfører gebyr på 5.000 kroner. Førar og eigar er solidarisk ansvarleg.