Ordførar i Lom kommune, Bjarne Eiolf Holø informerte pressa i dag kl 13.00. Foto: Arve Danielsen

Holø berømmer alle som er ivolvert og alt innsatspersonnell som har vore rolege og forståelsesfulle for situasjonen. Dette er ikkje over, men det er betre prognoser nå enn for eit døgn sidan.

Lokalkunnskap har vore til uvvurderelg hjelp når kriseleiinga i kommunen har teke avgjerder, rosar Holø.

Over 200 loggførte hendingar det siste døgnet

Det er fleire stader til dels store skader så langt, kommunen har ikkje full oversikt over omfanget enda.

Fokuset under hendinga nå er å sikra naudsynt helsehjelp og logistikk knytt til infrastruktur. Det kan føra til at ein kan gjera mellombelse reparasjonar av vegar, men ordførar Holø ber om at publikum respekterar stengte vegar, sjølv om dei tilsynelatande kan nyttast.

Lom kommnune oppdaterer fortløpande knytt til opne og stengte vegar.

Fleire evakueringar siste døgn

Evakueringssenter er etablert i Utgard. Totalt 60 husstandar er evakuert av politi, fleire andre er evakuert på eige initiativ. I tilleggg er fleire turistar evakuert. Alle evakuerte er godt ivaretekne, og ved godt mot.

Raset ovanfor Ofigsbø. Foto: Ola Ø. Rossehaug

Særs mange ras

Det har vore særs mange ras i Lom kommune siste døgnet, dei to store er ovanfor Ulstad og ovanfor Ofigsbø.

Det er i tillegg ei rekkje andre ras:

  • 2–3 ras Kollavegen

  • 2 ras Liavegen

  • 1 ras Solsidevegen

I tillegg mange mindre utglidningar/ras fleire stader, knytt til mindre bekkar og elver som har teke nye elvefar.

Må og ta høgde for ei rekkje ras i ubebygde strøk

RV15 framleis STENGT

På spørsmål om rv15 og når den kan opnast kan ikkje Lom kommune si anna enn at kommunen har løpande kontakt med vegvesen og Politi, og at vegen i skrivande stund er STENGT utan tidspunkt for opning. Det blir arbeidd hardt for å få til dette

Løpande kontakt med vegvesenet, rv15 er heilt sperra i skrivande stund. Holø har fått bekrefta frå Politi at vegen er stengt utan tidspunkt for opning.

Rasvollen ovenfor Ulstad

Raset som gjekk ovanfor Ulstad vart stopp av den nye rasvollen. Lom kommune er jælma glade for at rasvollen er på plass. Den har virka særs godt, og har stoppa eit ras frå å gjera stor skade med fare for liv. Vollen skal vurderast av kompetent personell om den er trygg etter påkjenninga.

Isolerte innbyggjarar

Det er isolerte innbyggarar i Lom kommune i skrivande stund, dei personane er trygge der dei er, men har ikkje tilgang/ veg. Kommunen fylgjer situasjonen.