Innafor denne potten er det sett av midlar til mellom anna trafikktryggleikstiltak og tilrettelegging for gåande og syklande.

I budsjettforslaget er det lagt til grunn oppstart for bygging av gang- og sykkelveg på strekninga Lom-nørdre Vike langs riksveg 15.