Nordplan AS har på vegner av Murgarden AS søkt om dispensasjon frå reguleringsplan for Fosstugu – Fjellmuseet for oppføring av tilbygg med kombinert formål forretning og bustader. Tilbygget er planlagt med forretning på plan 1 og tre leilegheiter på plan 2. Det er frå før bygd parkeringskjellar med betongdekke over.

I reguleringsplanen ligg tomta innanfor område avsett til forretningsformål. Søknaden krev derfor omregulering eller dispensasjon frå gjeldande plan.

Det blir vidare søkt om dispensasjon frå reguleringsplanen for oppføring av utkraga balkong ut over byggegrense og formålsgrense mot fylkesveg 55 og mot Fosstugu-området.

Formannskapet skal behandle saka onsdag 17. februar. Administrasjonssjefen i Lom kommune avslår søknaden om dispensasjon i si innstilling til politikarane.

«Tiltaket er for omfattande til å behandlast som dispensasjonssak og krev omregulering», skriv administrasjonssjefen.