Sognefjellshytta blir omtala i ny arkitekturbok

foto