SJ Norge opplyser at all togtrafikk framleis er innstilt på Dovrebanen, til og med måndag.

Frå og med tysdag morgon blir det køyrd tog mellom Oslo S og Lillehammer. Mellom Lillehammer og Trondheim S blir det køyrd buss for tog.

Det er flaum og øydeleggingar etter ekstremvêret «Hans» som er årsaka til at Dovrebanen er delvis stengt for ferdsel.

SJ Norge er i dialog med Bane NOR for å få ned ventetida, og er også svært opptekne av at det blir arbeidd raskast mogleg for å få Dovrebanen fullt operativ att.

Bane NOR opplyser at det er uvisst når heile strekninga på Dovrebanen kan opnast att for togtrafikk, men er klare på at dette vil ta tid.

Det blir sett opp buss for tog på delar av Dovrebanen frå tysdag morgon. Foto: SJ Norge

Det hjelper ikkje akkurat på at jernbanebrua på Dovrebanen i Ringebu kollapsa måndag føremiddag.

– Midtre del har knekt og ligg i Gudbrandsdalslågen. Skadene vil få store konsekvensar for Dovrebanen framover, opplyser Bane NOR i ei pressemelding.

Kollapsen skuldast skader på det midtre brufundamentet attpå ekstremvêret.

– Dovrebanen går over brua. Det betyr at denne delen av strekninga ikkje kan trafikkerast. Vi må nå bruke den nærmaste tida til å finne ut kor lang tid det vil ta å få på plass ei løysing. Randklev bru er ei 172,5 meter lang fagverksbru av stål, med tre like lange spenn. Brua er direktefundamentert på elvebotnen, og vart bygd i 1957, opplyser banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane NOR, og legg til:

– Det er på det reine at dette vil ta lang tid. Nå førebur vi oss på ulike scenario og mobiliserer naudsynt ekspertise. Bane NOR og Vegvesenet har mellombelse bruer i beredskap, og vi vil mellom anna sjå på om det kan vera føremålstenleg å nytte noko av dette. Samstundes jobbar vi saman med togselskapa for å kunne etablere eit best mogleg tilbod for togreisande og godstrafikken i tida som kjem.

Når det gjeld Raumabanen vil denne vera i normaldrift att frå tysdag.

På Rørosbanen vil det frå tysdag bli sett inn ein ekstra togavgang direkte mellom Trondheim S og Oslo S kvar veg alle kvardagar. Det betyr at det vil vera to direktetog mellom Trondheim og Oslo kvar veg kvar dag.