– Med dette får vi realisert ein viktig del av prosjektet: Eit klasserom for elevar og studentar som søkjer kunnskap og læring, seier dagleg leiar Mai Bakken til Fjuken. Ho fortel at klasserommet skal planleggjast i lag med skular i Oppland, universitet og høgskular frå rundt omkring, inkludert andre relevante miljø. – Sparebankstiftelsen DNB har vore fenomenale for Norsk fjellmuseum. Dei har frå før gjeve 2.469.000 kroner til Klimaparken 2469, 700.000 kroner til formidlingsbiten og nå altså 1.000.000 kroner til klasserommet Fjellviten. Sparebankstiftelsen DNB har verkeleg synt fram at dei har tru på prosjekta våre. Det set vi sjølvsagt enormt stor pris på. Det er berre å takke og bukke. Dette er eit viktig steg vidare for Fjellsenteret i Lom, seier Mai Bakken. Det skal investerast om lag 24 millionar kroner til utviklinga av Fjellsenteret i Lom. Ambisjonen er å skape det mest heilskaplege og spennande fjellsenteret i Noreg og bli eit fyrtårn på forvaltning og formidling av fjellet si historie, ressursar og kvalitetar.