Ragna er eit av fem talent som deltek på Hemsingfestivalen