Alle eksamenar for 10. trinn og alle skriftlege eksamenar for vidaregåande skule er avlyst

foto