Øygard vart i 2013 dømt i høgsterett til fengsel for gjentekne overgrep mot ei jente, og i mars 2021 søkte han om å få teke saka si opp att.

NRK skriv at avgjersla kom den 16. november, og at Gjenopptakelseskommisjonen har avgjort at saka ikkje skal takast opp att.