To køyrety involvert i trafikkulykke på rv15

foto