MEINING:

«Ei lufthamn kan stabilisere folketalet»

Meining

Den 4. okt. hadde Øystein Skarset, som har vært ukependler fra/til Lom, en klok og velfundert artikkel om betydningen av en flyplass på Tolstadåsen mellom Vågå og Otta. Han peker også på verdien som denne flyplassen kan få for å stabilisere folketallet i norddalen.

Hvert år sender vi et par busslaster med unge og delvis middels gamle fra oss i Nord Gudbr.dalen som reiser for å søke utdannelse og eller arbeid. Dette er en «eksport» som utarmer distriktet på en snikende måte, som må både bremses og helst stoppes.

Styret i Gudbrandsdal lufthavn A/S hevder at ser vi stadig sterkt fokus på miljøgevinsten, som miljøet rundt Gudbrandsdal lufthavn har framhevet.

Jeg velger å referere enkelte linjer fra styrets siste årsmelding, for 2020 i lett telegramstil.

«Året ble preget av en verdensomspennende pandemi, som i en lang periode satte nesten flytrafikken ut av drift.

Når det gjelder flyplassetablering i N. G. så har styrets fokus vært å etablere en mest mulig miljøvennlig flyplass.

Vår region har fortsatt store behov for en kollektivtransport, som reduserer reisetiden inn og ut av regionen. Tynset i Østerdalen fikk flere statlige arbeidsplasser i julegave, som høyst sannsynlig ikke hadde blitt lagt dit, dersom flyplassen på Røros ikke hadde eksistert. Vi ser igjen at kollektivtransport og reisetiden reelt gir fortrinn for regioner som har flyplass i sitt nærområde.

«FN sine 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for politikernes prioriteringer i den nye nasjonale transportplan (NTP). Europas første miljøvennlige flyplass skal ligge på Tolstadåsen.

Med innfasing av el/hybridfly vil dette i løpet av få år bli den mest miljøvennlige transportformen.

Luftrommet mellom flyplassene er helt vedlikeholdsfritt».

Rapport fra Forskning.no melder om at luftfarten er i ferd med å bli klimakonge og ikke klimaversting»

Jeg er tilhenger av en rask utbygging, for å stoppe negativ folketalsutvikling i norddalen.

Jeg imøtegår grunnløs negativ holdning til bl.a. finansieringen: Det er det statlige selskapet Avinor som både bygger våre flyplasser og tilkomstvei, og som drifter flyplassene.

Noen få av de store er pengemaskiner som gir til dels stort overskudd, mens av de små flyplassene er det få som bærer seg.

Dagens flytting av Bodø lufthavn, for å gi byen nytt tiltrengt areal straks utenfor bebyggelsen. Kostnadsramme på 1,5 -2 milliarder, som også ble brukt som rettesnor for Tolstadåsen, av en av sjefene i Avinor,

Våre kommuner, som er stort sett fattige, må i hovedsak sørge for reguleringsplaner.

Størst betydning for å realisere flyplassplanen kan bli charter-fly med gjester og sportsfolk til våre turisthotel, turisthytter på fjellet og eksisterende og nye skianlegg i Jotunheimen.

Vi kan tilby den sikreste snøforekomsten pga beliggenheten (moh) her hos oss.

Den investering og utvikling som Trysil og Hemsdal har hatt kommer like gjerne hit om vi får realisert flyplassen på Tolstadåsen.

Dette vil føre til en mer bærekraftig turisme lokalt, inklusive en forlenget turistsesong.