MEINING:

Skrinlegging av kommunesammenslåing

Meining

All honnør til Vågå ordfører Sve Bjørndal for initiativ og vilje til å ta grep som vil styrke vår regions arbeid med tjenesteproduksjon, bo- og arbeidsmarkedsregion, samfunns- og næringsutvikling. Det at invitasjonen denne gangen kom fra Vågå, var heller ikke uten betydning.

Vi både håpet og trodde at det denne gangen var stor vilje til å realisere dette. Vi registrer nå at store deler av Vågå kommunestyre har endret mening, vil stemme imot en sammenslåing og skrinlegge det videre arbeidet. Vi syns dette er synd, men er enige i at når de ikke er mer samstemte, bør vi heller ikke bruke mye mer ressurser på dette. Forutsetningen for videre prosess er at godt som alle i begge kommunestyrer stiller seg bak intensjonen, og har et klart mål om å gjennomføre en sammenslåing. Siden situasjonen er en helt annen, er konklusjonen til Sve Bjørndal i GD 16.06.21 om å skrinlegge denne prosessen, forståelig.

Selv om sammenslåingen skrinlegges, er vi opptatt av å videreutvikle samarbeid på tvers av kommunegrensen vår. Større fagmiljøer er ofte en styrke. Kanskje er det flere tjenester vi bør se på for administrativt og politisk samarbeid, slik vi fikk på plass landbrukskontoret og barnevern.