MEINING:

Traktorkøyring i Lom: – Nei, Lomslista meiner ikkje at ungdommen i Lom er kjeltringar. Sjølvsagt ikkje, dei er den fremste ressursen vi har.

For ordens skuld - desse traktorane er fotografert under paraden i Traktorrock i Vågå.  Foto: Fjuken/arkiv

Meining

Ja, dette balla på seg meir enn ein rundball gjennom ei rad med hesjer.

Nei, Lomslista meiner ikkje at ungdommen i Lom er kjeltringar. Sjølvsagt ikkje, dei er den fremste ressursen vi har.

Eg har sjølv gode erfaringar når det gjeld lokal ungdom med ei fortid som lærar ved den vidaregåande skulen i Lom. Eg har fått vore deltakar i mange gode landbruksrelaterte diskusjonar i friminutt. Eg godtok òg å vere med i traktordiskusjonen, så lenge alle var einige om at Fiat var best.

Det er heilt rett at dei som har ei interesse for traktor også gjer ein god jobb og er viktige for landbruket. Landbruksinteresse og rekruttering er særs viktig om vi skal halde oppe og utvikle landbruket i Lom.

Eg hadde sjølv eit innlegg om nattkøyring med traktor i siste kommunestyremøte. Innlegget var ei sak Lomslista skulle ta opp i kommunestyret. Som politisk representant for innbyggjarane, er ein òg plikta til å ta opp saker som vedkjem innbyggjarane. Ein kan ikkje la vere å ta opp slike saker grunna seinare val eller posisjonar. Etter kommentarar både i kommunestyremøte og seinare, verkar det som at både ordførar og varaordførar er einige med oss om at køyring med traktor om natta ikkje er greitt. Det var det saka gjaldt.

At ein må gjera i frå seg arbeidsoppgåver i landbruket som krev køyring på natt, må ein sjølvsagt sjå på i eit anna ljos. Det kan også vere næringskøyring utanfor landbruket som t.d. brøyting, strøing eller liknande.

Sjølv om traktorkøyring utanom næring ikkje har noko med landbruket å gjera, kan det fort bli oppfatta slik. I sumar har det vore ein god del norske turistar i Lom. Det at dei reagerer på traktorar, gjev fort kopling til landbruket. Det kan gje ringverknadar når det gjeld korleis landbruket blir oppfatta rundt omkring i landet vårt, og det tener ingen på.

No er det meir fokus på lokalproduserte landbruksprodukt, og fleire har no i seinare tid starta opp med slik produksjon i Lom. Samarbeid mellom landbruket og reiselivet, gjer at ein kan heva både lokalmaten og reiselivet opp på eit anna nivå når det gjeld lokal forankring.

Difor må vi passe ekstra nøye på at det ikkje blir ein skadeleg front mellom lokalt landbruk og reiseliv.

Skal vi utvikle landbruket innanfor dette, er vi heilt avhengige av reiselivet, som salsvindauge og kjøpar.

Grunnen til at eg tek opp forholdet mellom landbruk og reiseliv, er at eg ser ordskiftet i sosiale media er oppteke av dette, og diverre alt for polariserande.

At ungdommen ikkje har så mykje tilbod i Lom utanom dei organiserte tilboda på kveldstid, stemmer. Det håpar vi kjem på plass i samarbeid med ungdommen.

At ein kunne teke ein prat med dei det gjaldt før politiet hadde vorte involvert, hadde i etterpåklokskapens ljos sjølvsagt vore den beste løysinga. Om ordføraren hadde vorte kontakta før det gjekk så langt som til politiet, kunne han òg ha teke det vidare til skule eller teke ein prat med ungdommane sjølv.