MEINING:

Næringsutvikling i Lom kommune

Meining

I Lom som i flere distriktskommuner er nedgangen i antall innbyggere en stor utfordring. Årsaken til dette er mangel på arbeidsplasser og få fødde, dette henger sammen.

De som arbeider ved næringskontoret i Lom gjør et flott arbeid, men det må være større kapasitet blant de som skal arbeide med oppgavene.

Innbyggerne «skriker» etter flere arbeidsplasser. Det er ca. 8 måneder siden valget i 2019, og ikke noe har kommet fra Samfunnsutvalget. Dette tar for lang tid, og koronasituasjonen er ikke noen unnskyldning i dette, så lenge en har digitale verktøy. Samfunnutvalget fremstår mest som ett ekstra byråkratisk ledd, som forsinker prosessene.

Hva må gjøres?

Kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling er ikke en lovpålagt oppgave, men er like fullt en sentral del av arbeidet med lokal samfunnsutvikling.

Noen av NHO’s kriterier for kåring av næringsvennlige kommuner:

· Har kommunen relevante planer og strategier?

· Er kommunen attraktiv for næringslivet å være lokalisert i?

· Kjenner kommunen næringslivets behov?

· Legger kommunen til rette for at nye bedrifter (herunder gründere) kan etablere seg?

· Har kommune og næringslivet et godt samarbeid?

· Har kommunen et godt samarbeid med andre (kommuner, fylke, virkemiddelapparat, regional stat etc.)

· Er saksbehandlingen i kommunen god og rask?

· Veileder kommunen næringslivet på en god måte?


NHO stiller spørsmål ved om kommunen har relevante planer og strategier.

Etter vår kjennskap, har ikke kommunen en nylig vedtatt strategisk næringsplan. Vi ser at denne planen er på kartet sett i disse dager. Det er bra og nødvendig. Det er også et spørsmål om andre planer tar nok høgde for en aktiv næringsutvikling.

Lom AP har foreslått i ett tidligere kommunestyremøte, at det må settes i gang arbeid med utarbeiding av en strategisk næringsplan, med tiltaksplan.

I et politisk næringsarbeid må en evne å se utover sine egne skotupper. Skal en ha tiltak som monner, må en satse både på lokal og ekstern kapital. Lokalt næringsliv må være med som aktive bidragsytere inn i arbeidet med næringsplanen.

Det er ikke nok å ha planer. Kommunen som næringsaktør må gjøres kjent på landsbasis. Det må drives aktiv markedsføring av kommunen. Vi er sikre på at Lom har så mange kvaliteter og muligheter at interessenter vil melde seg, men da må det arbeides aktivt inn mot de riktige miljøene.

Lom AP sin satsning

1. Lom Ap vil ha handling i næringsarbeidet. Vi har ikke tid til sendrektige prosess. Er det noe private aktører ikke aksepterer så er det lange og tunge byråkratisk prosesser.

2. Lom Ap vil styrke næringskontoret, i førsteomgang med en næringskonsulent.

3. Lom Ap vil ha utvikling av en strategisk næringsplan med tiltaksplan som et prioritert arbeid.

4. Andre nødvendige kommunale planer må følge arbeidet med den strategiske næringsplanen, jf. arbeidet med planprosess som er i gang.

5. Landbruksnæringen må få en sentral plass i arbeidet, slik at arbeidsplasser i landbruket kan bli styrket.

6. Lom AP vil at et utviklingsselskap/selskaper med Lom kommune og lokale investorer skal etableres. Etter hvert som konkrete tiltak blir etablert, kan selskapet gå ut og skaffe nødvendig ekstern kapital for etablering av drift av det enkelte tiltak. (Organisering, fremdrift og mandat rundt et slikt selskap må utredes grundig. Målet må være at kommunen skal trekke seg ut på sikt, og skal ikke være en eier innen et private marked).

7. Dette utviklingsselskapet må knytte kontakt med aktører som Innovasjon Norge og ev. andre kompetansemiljø som kan være støtte i et slikt arbeid.

8. Lom Ap arbeider for at det skapes gode vilkår for eksisterende næringsliv.

9. Lom AP vil arbeide for et aktivt utadrettet næringsarbeid som kan tilføre Lom etablerer og gryndere.

Vil de andre politiske partiene i Lom, være med Lom AP på en utviklingsorientert, handlekraftig, fleksibel og rask fremdrift i næringsarbeidet?