av Randi Eek Thorsen, Hans Kristian Enge, Ingrid Tønset Myhr, Anne Karin Adolfsen, medlemmer i Hovedutvalg for utdanning for Innlandet Arbeiderparti

Innlandet, Norge og Europa står ovenfor en større omstilling de neste årene. Demografien gjør at vi må tenke nytt, også når det gjelder å drive videregående opplæring i Innlandet. Arbeidslivet er i stor endring. Det er en rask teknologiske utvikling, barnekullene blir mindre og den store etterkrigsgenerasjonen er på vei ut av arbeidslivet. Næringsliv og kommuner sliter med å få tak i den kompetansen de trenger. For Arbeiderpartiet er det viktig at elevene må sikres opplæring samfunnet etterspør - og på måter som gir høy gjennomføringsgrad. Skolen skal være for alle uavhengig av kompetansemål.

Når det må gjøres større endringer på strukturen kan det få konsekvenser som må ivaretas. Vi kan få flere hybelbeboere, og det kan bli utfordringer med kollektivtrafikk m.m. Slike konsekvenser må identifiseres og imøtekommes med gode tiltak. Det har vi bedt Fylkeskommunedirektøren hensynta i sitt videre arbeid.

Innlandet trenger en kompetansepolitikk som gir bærekraft og utviklingskraft til arbeidslivet i regionene våre.  Derfor har vi poengtert i vår bestilling til Fylkeskommunedirektøren at det må sees helhetlig på tilbud innenfor og mellom tilgrensende regioner. De objektive kriteriene som legges til grunn for denne saken er styrende, og helheten skal vektlegges og vurderes.

Prosessen med å erstatte 2000 tomme skolepulter med kvalitet og innhold, forventes å munne ut i et utdanningstilbud av høy kvalitet som balanserer forvaltning, mangfold og videreutvikling.

Det må skapes nye modeller som sikrer rett kompetanse til samfunnets og næringslivets behov i våre ulike regioner.

Nå er saken i en administrativ arbeidsfase. Fylkeskommunedirektøren har behov for objektive kriterier for å utarbeide 3-4 alternative anbefalinger til skole- og tilbudsstruktur. Dette sendes så ut på fire måneders høring. Da går vi samtidig inn i politisk del av arbeidet. Arbeiderpartiet ønsker aktive og konstruktive dialoger og innspill fram til endelig vedtak i saken.

I den fremlagte saken ligger et forslag om etablering av nettskole i Innlandet. Nettskole skal være et supplement til ordinær undervisning på skolen. Det vil gi hver elev i Innlandet enda større valg av fag som kan følges uavhengig av hvilke tilbud de har på elevens skole. Nettskole er også viktig supplement for å kunne lykkes med å få på plass alternative opplæringsmodeller i samarbeid med andre aktører. Nettundervisning forutsetter ett klassemiljø eller sosialt læringsfellesskap. Det innebærer at det ikke er nettskole i betydning hjemmeskole. Forslag til alternative opplæringsmodeller blir også en del av høringen.

Endelig vedtak skal fattes i oktober. Arbeiderpartiet ønsker at færrest mulig må flytte på hybel, at programtilbud matcher arbeidslivet og samfunnslivets behov i regionene og at vi sikrer våre elever en god utdanning som gir dem en god jobb. Helst i Innlandet.