Gudbrandsdalstinget er sterkt urolig over framdriften i utbyggingen av E6 Ringebu-Otta, spesielt i forhold til etappe 2 som inkluderer delstrekningene Elstad-Frya og Sjoa-Otta. Vi vil påpeke at flere bomstasjoner har blitt satt opp langs denne strekningen, og bompengene som kreves inn skulle opprinnelig bidra til finansieringen av hele prosjektet. Det er urimelig at brukerne må betale for en veg som ikke er ferdigstilt.

Rettsstridig bompengefinansiering:

Vi er klar over at departementet hevder at det ikke er krevd inn penger på forskudd for de delene av prosjektet som ikke er bygd, men vi mener det er feil. Vi krever at departementet revurderer dette spørsmålet og tar hensyn til den urettferdige byrden som pålegges brukerne. Vi mener det er grunnlag for å hevde at bompengefinansieringen er rettsstridig, og vil gå videre med spørsmålet.

Behovet for oppgradering av vegnettet i forbindelse med ekstremvær, klimaendringer, sikkerhet og beredskap: Vegene gjennom Gudbrandsdalen må forsterkes og tilpasses de stadig økende utfordringene knyttet til ekstremvær og klimaendringer. Dette er ikke bare nødvendig for å sikre trygg og effektiv transport, men også for å styrke beredskapen og sikkerheten i regionen. Vi oppfordrer myndighetene til å ta hensyn til disse faktorene i planleggingen og gjennomføringen av vegprosjekter, og det minnes om at det nå ikke finnes omkjøringsveger for E6, hverken nord-sør eller øst-vest.

Trafikksikkerhet og samfunnsnytte:

Til slutt vil vi minne om at grunnen til at utbyggingen av E6-strekningen Frya-Sjoa ble startet, var den alvorlige mangelen på trafikksikkerhet. Det er viktig å merke seg at denne strekningen har vært åsted for en betydelig mengde ulykker med personskade, inkludert dødsfall og alvorlige skader. Vi forlanger at E6 må bygges ferdig med gode trafikale- og sikkerhetsløsninger for alle som bor og driver næringsvirksomhet i regionen. Samfunnsnytten av dette prosjektet, både for lokalsamfunnet og for nasjonen som helhet, er mer enn tilstrekkelig grunn til å prioritere ferdigstilling.

Vi er – som vi alltid har vært - klare til å samarbeide med andre offentlige myndigheter for å sikre at E6 Ringebu-Otta blir en ferdigstilt, trygg og effektiv veg til beste for våre lokalsamfunn og hele landet.

Nå må Gudbrandsdalen bli hørt!