Kan det skapast verkeleg gode lokalsamfunn utan at folk engasjerar seg? Eg trur ikkje det.

Engasjement kan vere så mykje. Det kan vere å stille opp som friviljug. Arrangere eit kurs. Vere sjåfør til fotballkampen. Plukke opp søppel du finn på gangvegen. Vere publikum på konserten. Seie frå dersom du eller andre opplev urett. Gje ei triveleg attendemelding. Lyfte blikket og seie hei på butikken. Alle kan ikkje bidra like mykje, og alle kan ikkje bidra heile tida, men veldig mange kan bidra med noko inn i fellesskapet.

For ein sjølv kan engasjement bety å få fotfeste i bygda ein bur i, å kjenne glede, fellesskap og ansvar  – kjensler som er viktige for trivnad. For lokalsamfunnet vil engasjement bety eit viktig bidrag til fellesskapet.

På landsbasis melder over halvparten av befolkninga over 16 år at dei deltek i ulike former for friviljugt arbeid. Summen av timar lagt ned i arrangementskomitear, idrettslag, husflidslag, grendelag og andre lag og organisasjonar i Vågå er betydeleg, til glede for veldig mange av oss.

Om eit kulturliv best mogleg skal møte ei samansett befolkning må aktivitetstilbodet vere mangfaldig, også når barn og ungdom er målgruppa. Vi ønskjer eit mangfaldig og inkluderande kulturliv i Vågå, mellom anna gjennom:

‒ Gode, trygge og gratis møteplassar for barn og ungdom

‒ Eit levande, synleg og godt tilgjengeleg folkebibliotek, også som møteplass og formidlingsarena

‒ Ein kulturskule med rammer som opnar for eit mangfald av aktivitetar og uttrykk