av styret i Naturvernforbundet Ottadalen og Sel

Arealpolitikken kommunestyrene fører er avgjørende for å ta vare på natur- og friluftsområder, og verne om matjord og dyrkbar mark. Mange kommuner i landet vårt er allerede offensive i arbeidet med å ta vare på naturen. Flere styrer etter prinsippet om å bli arealnøytrale. Med naturavtalens klare mål om at vi må verne om mer natur, må ambisjonene økes. Kommunene i Ottadalen og Sel må bli naturpositive!

Vi vil derfor utfordre dalens nyvalgte kommunestyrer til å ta den internasjonale naturavtalen på alvor fra dag én:

Sett av områder for vern og restaurering: Det er ingen grunn til at kommunene skal ha lavere ambisjoner enn naturavtalen tilsier. Hver kommune bør identifisere hvilke naturareal som bør vernes (om) og restaureres, og markere disse med hensynssoner og planbestemmelser i kommuneplanen. Statlig vern av områder uten lokal tilslutning er ikke gjeldende politikk i dag. Derfor er det viktig at dere kommunepolitikere tar initiativ og deretter ber staten om tilslutning.

Gjennomfør «planvask»: Den ferske rapporten fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at norske kommuner har satt av enorme naturareal til utbygging. Denne utbyggingsreserven er mye større enn hva som er realistisk å noen gang bygge ut i Norge, så planene må vurderes på nytt og oppdateres. Heldigvis kan kommunene, helt erstatningsfritt, omregulere slike gamle planer tilbake til natur og friluftsliv, så lenge det ikke er gitt byggetillatelse. Sett vilkår: Plan- og bygningsloven gir kommunene store muligheter til å styre arealbruken gjennom planbestemmelser. Det kan for eksempel etableres særlige krav til kantsoner og tiltak mot avrenning til vassdrag. Kommunene bør dessuten innføre meldeplikt for hogst, som et ledd i å sikre at vi tar vare på biologisk viktige skogsområder.

Husk at det er lov å si nei: Det er lov å si nei, både til forslag om store nye utbyggingsområder i kommuneplanen, til søknader om dispensasjon og til private reguleringsplanforslag. Tøffe og fornuftige kommuner stiller krav. Kommuner som derimot alltid lar utbyggere bestemme, ender fort i et uføre som på sikt kan svekke deres omdømme og selvråderett.

Den internasjonale naturavtalen har satt klare mål, som må innfris innen 2030. Kommunestyreperioden som nå er i gang, strekker seg fram til høsten 2027. Som samfunn har vi knapp tid, og dere har et stort ansvar i arbeidet for at Norge skal innfri sine forpliktelser. Vi ser fram til å kunne skryte av dere under valgkampen i 2027. Lykke til med arbeidet!