For Vågå SV; Anne Silje Berg og Svein Holen

Vi kan lesa i sosiale medium at det framleis er storm i kasta etter nei til vindkraft-vedtaket i Vågå kommunestyre. Det vitnar om stort engasjement i folket og til dels stor frustrasjon, både til det som blir opplevd som politisk spel i behandlinga og til ordlyden i sjølve vedtaket.

Retten til å ytre seg og retten til å protestere er grunnlovsfesta. Det er viktig å både akseptere og respektere at det er ulike politiske syn, både i folket og i folkevalde organ. I Vågå kommunestyre kan det iblant vera temperatur i det politiske ordskiftet, men det kjem heldigvis sjeldan eller aldri til åtak på person. Slik vil vi ha det, for alle skal kjenne det trygt å ytre seg.

Som folkevalde er vi av folket gjevne tillit til å bruke vårt beste politiske skjønn. Vi er stort sett vanlege folk, som skal lytte, prøve å forstå og manøvrere blant ulike meiningar og verdiar, ulike interesser og partiprogram. Slik skal demokratiet fungere, og slik blir tilliten mellom oss som tek avgjerder og dei som får kjenne konsekvensane av avgjerdene kontinuerleg sett på prøve.

Sjølvsagt må vi folkevalde tole kritikk som utfordrar våre standpunkt. Kritikk kan vera konstruktiv. Kritikk av det mindre konstruktive slaget kan vera utløp for menneskeleg frustrasjon. Det må vi også tole, men vi må kunne forvente at dei som kritiserer eller tek til motmæle også syner respekt og folkeskikk.

Vi les nå at Senterpartiet sine to representantar som stemte for fleirtalsvedtaket i vindkraft-saka får gjennomgå i sosiale medium. Dersom dei opplever å bli verbalt hudfletta for sine politiske standpunkt, så er det både ufortent, trist og heilt uakseptabelt. Vi er eit lite samfunn der alle er avhengige av alle for at vi skal ha gode liv, og vi treng mest av alt unge politikarar som vil ta på seg den viktige samfunnsoppgåva det er å vera folkevald. Da må vi respektere at ulike representantar og ulike parti kan ha ulike syn, og vi må velja å tru at alle ynskjer det beste for Vågåsamfunnet.