Lom har no ein solid økonomi. I all hovudsak grunna auka straumprisar og sal av konsesjonskraft. Desse inntektene er diverre noko usikre.

Allereie hausten 2019 gjekk vi frå nytt kommunestyre rett inn i ei sak frå kraftskatteutvalet med forslag om å auke grunnrenteskatten, endre eigedomsskattereglane og avvikling av ordningane kring konsesjonsavgift og konsesjonskraft som kunne ha gjeve oss store utfordringar.

Litt etter fekk eit utval i oppdrag å sjå på inntektssystemet for kommunane, og kom med si vurdering (NOU 2022:10) i fjor haust. Der konkluderer dei med at ein bør ta noko av kraftinntektene og eigedomsskatt frå kraftselskapa inn til fordeling til alle kommunane i Noreg.

I vår fekk vi også trekk i rammetilskot (overføringar frå staten til kommunane) grunna høge konsesjonskraftinntekter.

Det har altså vore eit konstant press frå fleire kantar som trugar dei høge kraftinntektene vi nyt godt av nett no.

Lom kjem dårleg ut i frå før i inntektssystemet grunna låg skatteinngang og høgare utgifter enn større kommunar. Forslaget til nytt system gjer no at kommunar med flest innbyggjarar kjem enda betre ut.

Ein ser altså at inntekter vi får frå kraftproduksjon grunna lokale ulemper og bruk av lokale naturressursar, ikkje er så sikre som dei i utgangspunktet var lagt opp til å vere. Saman med varierande straumpris er dette ei usikker inntektskjelde. Får vi eit regjeringsskifte etter neste stortingsval med liknande samansetjing som før sist val, vil nok ikkje ordningane stå særleg trygt. Dette er særs viktig å arbeide med for å halde oppe gode tenester for innbyggjarane våre i framtida.

Dette kan gjere at ein ikkje tek seg råd til å oppgradere eksisterande kraftanlegg, eller bygge opp ny fornybar kraftproduksjon i kommunane. Det er eit hardt slag for det grøne skiftet.

Med slike varierande og usikre inntekter, kan ikkje Lomslista utan vidare love å opprette ei mengd med nye stillingar i kommunen. Om ein vil det, bør ein også forklare veljarane kva ein ynskjer å ta bort av det som ligg til drifta i dag. Ein kan ikkje bygge opp driftsnivået for mykje etter varierande kraftinntekter. Det er ikkje realistisk og lite framtidsretta.

Vi har store investeringar som til dømes ombygging og nybygg ved Lom helseheim og nye kommunale bustader/renovering og påkost av kommunale bustader framfor oss. Vi ser også etter kvart meir utfordringar med klimaendringar og investeringar ein må gjere for å hindre skade. Da er det godt å ha reserver å ta av i usikre tider.