På vegne av Bygdalista i Vågå; Karola Wenzel, Mariann Brattland, Hans Petter Vaberg, Heidi Gjerdingen Beito, Øystein Bakke, Anette Bakke, Lars Andre Lusæter, Anne Mette Gården, Svein Ove Brun, Elin Lauvstad, Hans Petter Bakke, Ingrun Hagen, Odd Magne Oden, Elise Korsgaden, Sverre Brukveen, Ole Roger Hølmo, Trine Turtum, Gaute Skogen, Yngvild Galstad, Hermod Skålsveen, Jo-Kristian Gudbrandstuen og Steinar Aasgaard.

Vågåbygda er velsigna med mange ressursar. Vi har natur og kulturlandskap som folk frå heile verda pratar om med andakt og beundring. Vi har naturressursar som gjer at vi forsyner folk langt utover eigen region med mat og fornybar energi. Den viktigaste ressursen er likevel det menneskelege engasjementet vi har i form av kreative og aktive innbyggjarar. Dette er avgjerande for at Vågå skal lykkast i framtida.

Dei siste fire åra har vore innhaldsrike for Vågåbygda. Reiselivet, friviljuge og dyktige næringsdrivande har trekt gjestar i stort antal til området. Kommuna har vore arena for flotte arrangement som har bidrege til å setja Vågå på kartet. Ei raus bygd kor dugnadsånda lev i beste velgåande har sett spor hjå gjestar frå det ganske land.

Bygdalista stiller til valg med ei variert liste, ei liste med god kjønnsfordeling frå alle delar av kommuna og med eit vidt aldersspenn. Vi består av kandidatar av ulike nasjonalpolitiske ståstadar, men det tykkjer vi er heilt greitt. Vi meiner faktisk dette er ei styrke. Det viktigaste for oss er å finne gode løysingar til det beste for innbyggjarane, ikkje kjempe verdikampar kor partipolitikk er overordna. Vi ønskjer i neste kommunestyreperiode å slå eit slag for å løyse oppgåver i fellesskap, tverrpolitisk, utan å ri kjepphestar tufta på nasjonalpolitiske prinsipp.

Harald Sve Bjørndal  er Bygdalista sin ordførarkandidat. Gjennom dei 4 siste åra har Harald vist Vågåbygda at dette er ei rolle han har fylt på ein framifrå måte. Han har gjort seg merkt både lokalt og nasjonalt, spesielt gjennom prosjektet med å flomsikre Vågåmo. Han fekk og sikra at tingretten/jordskifteretten vart værande i Vågå. Sterkt medverknad i store prosjekt som ny Vågåheim, symjehall , asfalt på nedre Norheradsvegen osv. Med Harald bak roret er Vågå i følgje kommunebarometeret, rangert som den tredje beste kommuna i Norge. På ein framifrå måte har han styrt bygda vår både gjennom pandemi , energi- og naturkrisar.

Vi er av den oppfatning at Vågå treng ein samlande ombudsmann som kan væra ein lyttepost og ein samtalepartnar for innbyggjarane. Harald er ein slik ein. Vi meiner Harald har mange av dei viktigaste eigenskapane ein bør ha i ordførarrolla. Han er arbeidssam, omgjengeleg, kunnskapsrik og samlande.

Vi som kandidatar på Bygdalista har diskutert små og store saker, vore både samde og usamde. Alt dette er kjerneverdiar som kjenneteiknar eit levande og vitalt lokalsamfunn som Vågå er. Ein ting har vi likevel til felles, Harald samlar oss og har evna til å få oss til å dra i same retning.

Vi meiner Bygdalista med Harald Sve Bjørndal som ordførarkandidat er det beste valet for Vågåbygda.

Godt val!