På same tid som ekstremvêret Hans står ved grinda, eller døra, og minner oss om dei ubehagelege, menneskeskapte klimaendringane, er dagen komen der du kan førehandsrøyste ved kommune- og fylkestingsvalet.

Nå er det alvor. Vi trudde alt for lenge at klimakrisa ville ramme oss ein gong langt der framme, men uvêret Hans og varmen og brannane i sør-Europa kjem vi nok til å oppleve fleire gonger, og sterkare, akkurat slik FNs klimapanel har skildra.

Derfor må det kuttast i utslepp. Ein ting er stopp i all ny olje- og gassproduksjon. Vi kan ikkje opne nye felt. Det vil gje massive utslepp i mange tiår framover. Samtidig må vi forplikte også fastlandsindustrien til å kutte sine utslepp. Heile samfunnet må bli mobilisert til klimakamp.

Kva kan vi gjera lokalt? Stikkord er beredskap, klimatilpassing og utsleppskutt. Det er billegare å førebyggje skadane enn å reparere. Vågå kommune, med ordføraren i spissen, jobbar godt opp mot sentrale styresmakter for å få fortgang i flaumsikring av Vågåmo, og nå må vi samarbeide for at arbeidet blir kraftfullt på alle plan.

Klimabudsjett er eit viktig verktøy for å sikre at kommunen set i verk og finansierer tiltak som reduserer utslepp. I 2021 foreslo SV i kommunestyret at Vågå kommune skulle starte arbeidet med klimabudsjett og ta initiativ til samarbeid med andre kommunar i regionen om det. Forslaget fekk støtte berre frå Senterpartiet sine representantar, og vart nedstemt. SV vil reise forslaget på nytt.

Kan vi stille enda strengare klimakrav til leverandørar av varer og tenester? Kan vi legge solceller på kommunale tak? I arealplanarbeidet må vi ha enda større merksemd på planlegging som reduserer transportbehov. Vi må verne matjorda og myrene, og vi må seia nei til nye hytteområde i urørt natur.

Ein ting skal du vite, uansett kva tid du leverer stemmesetelen: SV vil stå på naturen og miljøet si side i den store omlegginga vi må gjennom. Og vi vil stå på folket si side, for omlegginga må vera rettferdig. Ein klimapolitikk alle vil merke, men alternativet er verre. Godt val!