La meg først slå fast følgende: Jeg har ingen grunn til å tro at noen av politikerne i Vågå har en skjult agenda hvor de jobber for Vindkraft i Vågå. Ingen skal måtte bli beskyldt for å ha en skjult agenda i denne saken.

På talerstolen i kommunestyremøtet var alle tydelige på at de IKKE ville gå videre med planene til Fred Olsen i Vågå. Vi fikk også med et punkt i Klima, energi og miljøplanen for Vågå kommune om at vi ikke skal åpne for vindkraftanlegg i naturområder. Dette forslaget ble stemt inn på forrige formannskapsmøte med støtte av AP, SV og SP. Det lå riktignok inne et forslag fra BL om å trekke dette ut igjen på kommunestyremøtet, men de trakk forslaget sitt før avstemming.

Hvorfor kunne jeg som kommunestyrerepresentant for Vågå SP ikke stille meg bak forslaget fra BL og SP? Er det uenighet innad i SP? Hvorfor blir det så mye støy i etterkant? Er ikke alle enige da?

Denne saken engasjerer mange. Åsta og jeg var tidlig ute i media og sammenlignet dette med vonde saker som prestegårdskonflikt, og diskusjoner rundt sentrumsutvikling. Vi må anerkjenne at dette vekker følelser. Sterke følelser. En slik sak fortjener at vi er tydelige, og vi må ikke la det bli rom for spekulasjoner, konspirasjonsteorier og tåkete tolkninger.

Hva skjedde?

Da vi gikk inn i kommunestyremøtet hadde vi fått forelagt følgende interpellasjon fra SV:

«Forslag til vedtak:»

Med tilvising til grunngjevinga ovanfor seier Vågå kommunestyre nei til å etablere industriområde for vindkraft i kommunen sine fjellområde. Kommunen set difor stopp for Fred Olsen Renewables sine planar om å etablere vind- og solkraftanlegg i Skogbygds- og Jettfjellet.»

Følgende interpellasjon lå fra BL:

«Vågå Energipark»

Bygdalista mener at prosjektet «Vågå Energipark» har så store konsekvenser lokalt at vi ønsker å forankre vårt syn om dette i kommunestyret. Det er viktig for Vågå kommune at aktørar som ønsker å satse i Vågå skal bli godt mottatt.

Forslag til vedtak:

Vi takker Fred Olsen Renewable for initiativ til å etablere "Vågå energipark". Det er ønskelig å se etter muligheter for å få mer fornybar kraftproduksjon, også lokalt. Vågå kommune kan likevel ikke se at så omfattende og irreversible naturinngrep skal kunne gagne bygda og vil ikke imøtekomme en prosess med å etablere Vågå energipark. Vågå kommune mener at regjeringen på langt nær har utnyttet handlingsrommet med å intensivere arbeidet med energisparing, effektivisering og prioritering av den kraften vi har.»

SV gjorde om sitt vedtak, og fjernet ordlyden som viser til grunngivingen. Dermed hadde de et veldig klart forslag, hvor du ikke behøver å diskutere om hvorfor du er mot, bare at vi sier stopp til planene i Skogbygds og Jettfjellet!

BL trakk sin interpellasjon, og gjorde det om til en sak, og det som dermed ble satt opp mot SV sitt innlegg ble følgende:

«Forslag til vedtak fra BL og SP:

Det er viktig for Vågå kommune at aktører som ynskjer å satse i Vågå skal bli godt mottekne.

Vi takkar Fred Olsen Renewables for initiativ til å etablere «Vågå Energipark». Det er ønskeleg å sjå etter moglegheiter for å få meir fornybar kraftproduksjon også lokalt. Vågå kommune kan likevel ikkje sjå at så omfattende og irreversible naturinngrep skal kunne gange bygda og vil ikkje imøtekomme ein prosess med å etablere vindkraftanlegg i inngrepsfrie naturområde.

Vågå kommune meiner at regjeringa på langt nær har utnytta handlingsromet med å intensivere arbeidet med energisparing, effektivisering og prioritering av den krafta vi har.»

Hva er det så mange reagerer på? Det betyr vel det samme?

Jeg fikk i forkant høre om ordlyden «inngrepsfrie naturområde». Dette hørtes umiddelbart positivt ut, og jeg fikk en forklaring på at dette skulle dermed inkludere et enda større område enn det som ble berørt i ordlyden til SV. Jeg er ikke i tvil om at hensikten med denne ordlyden var å sikre fjellene våre mot utbygging.

BL henviste fra talerstolen til miljødirektoratet sin definisjon på «inngrepsfri natur», og at dette skulle dekke området I Skogbygds og Jettfjellet. Både SV og jeg tok ordet, og vi prøvde å forklare at dette ikke stemte, men fikk ikke gehør.

Hva er inngrepsfri natur? Miljødirektoratet skriver «Inngrepsfrie naturområder er områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep. Veier, jernbanelinjer, vassdragsinngrep og større kraftlinjer er eksempler på tyngre tekniske inngrep.»

Hva er tyngre tekniske inngrep? Det er selvsagt mange, men et av dem er «traktor- , landbruks- , anleggs- og seterveier og andre private veier med lengde over 50 meter»

Les gjerne mer på Miljødirektoratet sin hjemmeside om dette. Der finner du også en kartløsning hvor du kan se dette enda klarere.

Dette er fakta, og ikke synsing.

Hvorfor er dette så viktig, det er vel bare en formulering? Nei, «Inngrepsfri natur» er et innarbeidet begrep, som også brukes i offentlig planarbeid. Dermed bør et kommunalt vedtak som skal omfatte dette også være korrekt.

Jeg stemte sammen med AP på SV sitt forslag, da dette for meg fremsto som det tydeligste forslaget. Dette forslaget ble nedstemt.

Oppsummering: Vi har fattet et vedtak som sier at vi «ikkje vil imøtekome ein prossess med å etablere vindkraftanlegg i inngrepsfrie naturområde».

Store deler av områdene i Fred Olsens planer befinner seg derimot ikke i inngrepsfrie naturområder.

Vi er nå i en situasjon der alle representantene i kommunestyret har en uttalt intensjon om å ikke etablere vindkraft i Jettfjellet, men dersom man leser teksten i vedtaket slik det står, så har vi dessverre endt opp med et vedtak som faktisk gir en åpning for nettopp dette. Dette var nok ikke meningen da det ble lagt frem til avstemming.

For mange er vedtaket uklart, og noen kan lese dette som «fanden leser bibelen». Jeg mener at det er trist at vi fattet et vedtak som, av enkelte, tolkes som om noen har noe å skjule. Vi var alle enige om å sende et tydelig signal fra kommunestyret angående denne saken – og reaksjonene i etterkant viser at vi har feilet.

Jeg avslutter som jeg startet: Jeg ser ingen grunn til å mene at noen av politikerne i Vågå har en skjult agenda for å jobbe for vindkraft i Vågå.

De som er grunneiere i området, deriblant ordfører, har vært 100% ryddige fra første stund, og aldri blandet rollene sine i den politiske behandlingen av dette. Jeg opplever også at det er en god tone, og at både SP og BL er enige om saken, selv om jeg ikke er enig i at ordlyden som ble vedtatt var den beste.

Alle partiene i Vågå har utad signalisert at vi vil stoppe vindkraftplanene i Jettfjellet, så får vi heller være uenige om hva som ville vært det tydeligste vedtaket i kommunestyremøtet.

Vi skal heller ikke glemme punktet i «Klima, energi og miljøplanen for Vågå kommune» om at vi ikke skal åpne for vindkraftanlegg i naturområder. Dette punktet legger faktisk enda strengere føringer på oss i tiden fremover enn selve kommunestyrevedtaket. Denne planen ble vedtatt senere på kvelden. Dersom jeg hadde visst at endringsforslaget om å ta dette punktet ut av planen skulle bli trukket, så hadde det muligens vært lettere å stemme for det omdiskuterte vedtaket tidligere på kvelden.

Nå må vi se fremover, og bruke politisk energi på andre saker og utfordringer i fremtiden som kommer – det er nok å ta av!