av Kristian Frisvold, ordførar i Lom

Det må utføres en konsekvensanalyse av forslagene som er lagt fram slik at en ser hvilke følger det får for utdanningstilbudene i utkantene spesielt. Forslaget som foreligger kan føre til utenforskap, sosiale forskjeller mm.

De kriteriene som ble lagt til grunn favoriserer store skolesteder, og det er ikke billigere samfunnsmessig over tid. En elev som ikke gjennomfører vgs kan koste samfunnet 15-20 mill. På fylkesnivå er frafallet ca 12 elever pr 100 elever, dvs at det koster samfunnet 180-240 mill pr 100 elever. I Lom er den kostnaden 15-20 mill pr 100 elever, hva er da lønnsomt for samfunnet? Jo, la de små skolene som leverer godt, leve videre og bidra til samfunnet med gode oppvekstvilkår og engasjement.

Politikerene må sørge for at det de vedtar er nyttig for hele samfunnet. Fylkesordføreren sier i GD 12 april "å jobbe for kvalitet og økt gjennomføring. Det er det som vil sikre flest arbeidstakere ut i samfunnet, på samme tid ønsker han færrest mulig på hybel". Han kan ikke legge ned skoler som oppfyller det, NGS avd LOM.

Ved NGS avd Lom er det studiespesialisering og bygg- og anleggsteknikk VG1 og Tømrer VG2, dette har stor betydning for alle entreprenørene i Ottadalen, da det skaffer sårt tiltrengt kompetanse til bedriftene. Elevene i Lom er ettertraktet av næringslivet lokalt og sentralt, og de har alltid fått læreplass de som ville.

Jeg har fått mange e-poster fra folk i næringslivet i Ottadalen som etterlyser reiserelatert utdanning i Lom. Det er mange reiselivsbedrifter der, de trenger kokker, guider, arbeidshjelp på hoteller og serveringssteder mm. Det er foreslått å flytte mye av dette til Lillehammer fra NGS avd Otta. Er det ikke på tide å tenke litt annerledes, kan ikke tilbudet på Lillehammer flyttes til Otta, hvorfor skal alt sentraliseres? Mange politikere prater om desentralisering, men ingen av dem gjør noe for å desentralisere, nå har de muligheten.

Hvis politikerne mener at det skal bo folk utenfor Lillehammer, Gjøvik, Elverum og Hamar så må de ta kostnadene med det, de kan ikke utarme utkanta og tro det fremdeles skal bo folk der. Reiselivet er en av de store satsingene til regjeringen, men den kan ikke realiseres hvis det ikke er mulig for folk å bo i utkanta og pleie naturlandskapet og ha tilbud til turistene. Det som da blir viktig er å flytte tilbud ut fra sentrale strøk, til utkantene, slik at utkantene styrkes og vi tar i bruk hele fylket. Det er også billigere å bo i utkanta, og de som bor i sentrale strøk kan vel også bo på hybel?

Fylkesadministrasjon har bare sett på de økonomiske konsekvensene, (kapasitet, drift, alternativ bruk av bygninger, ombygginger og skoleskyss), ikke de stedlige og menneskelige og sosiale sider. De konkluderer som følger under konsekvenser av endringene på nettsiden sin " Samtidig vil det å samle tilbud på færre steder kunne gi lavere driftsutgifter. Endringene vil også kunne føre til at flere må flytte på hybel. Undersøkelser tyder på at hybelboere har like god gjennomfæringsgrad som de som bor hjemme" De er ikke sikkert at det gir lavere driftsutgifter, og hvilken konsekvens har det for elevene og samfunnet ellers?

Elevene i utkanter vil måtte ha rike foreldre som kan understøtte da borteboerstipend ikke dekker boutgifter og reise for elevene, det betyr at elevene i utkantene kommer dårligere ut enn elever som bor sentralt. Administrasjonen er ikke sikre på at det gir økonomisk uttelling å legge ned utkantskolene, men de vil gjennomføre forandringene. Forslaget gjør det vanskeligere for utkantene. Iver etter tiltak, uten å ta hensyn til menneskelige og sosiale faktorer og hva det har å si for lokalsamfunnene, de tror sentralisering er løsningen.

Færre elever betyr at vi må jobbe for å få opp kvaliteten, ikke forringe den, da vi trenger at alle kommer seg gjennom skolen og utfører samfunnstjeneste. Demografien vi har i innlandet tilsier at alle må komme i arbeide og bidra. Ved NGS avd Lom har elevene i alle år hatt ett av de høyeste karaktersnittene i landet, og de har hatt nesten full gjennomføring for alle elever. Derfor må vi beholde NGS avd LOM, og bygge den videre ut slik samfunnet er tjent med og elevene fortjener.