av Rune Aamillom, Lom Syte- og Klagelag

Ved vurdering av ev. bustadtomter på Kulihaugen beklages manglande opplysningar om at Lom kommune i nyleg tiårsperiode har ei auke i jordbruksareal på ca. 1.000 mål. Mat produsert direkte til menneske, utan å gå gjennom andre dyr, treng berre ein tidels matjord. Derfor nevnes; I ev. husbygging på Kulihaugen vil det truleg bli lagt opp til grøntproduksjon på alle hustak, noko som tilsvarar ca. ein tidel av arealet. Håpar dette er klargjerande (for enkelte).