Vi vil understreke at:

· Det foregår ikkje ein salgsprosess av Skjåk Energi.

· Endeleg vedtak skal fattast når utgreiinga er ferdig.

  • Til grunnlag for vurdering av vedtak skal blant anna beredskap, arbeidsplassar, lønsemd og rammevilkår leggast til grunn.

  • Målet med prosessen er å oppnå best mogleg resultat og vilkår for Skjåk kommune og våre innbyggjarar, noverande og framtidige tilsette i selskapa.