Politisk styring er nødvendig i ei demokratisk samfunnsutvikling.  Ved fleire høve har sitjande regjering vore skulda for detaljstyring av fagområde, skuldinga kjem gjerne når det kjem intensiver for endring. Sentraliseringsbølga som råda grunnen i fleire år,  er tung å snu, det skal sterk politisk styring til for å snu trenden.

Politi og beredskap har vore embete som har vore utsett for sterk sentralisering i førre regjeringsperiode, der distrikta fekk liten merksemd i reformarbeidet.

Sitjande regjering har teke grep, men effekten lokalt lar vente på seg, og kanskje er det større detaljstyring som må til for at reell beredskap kjem på plass også for dei som bur lengst frå regionsentera?

Senterpartiet og Arbeidarpartiet har auka politibudsjettet med ca. 1 milliard (justert for lønns og prisvekst) sidan dei gjekk inn i regjering, samanlikna med siste forslaget til Høgre i regjering. Det har vore rekordstort innkjøp av utstyr, spesielt køyretøy og dronar i 2022.

Samla sett har politidistrikta fått ei auke i årsverk på 11% frå 2018 til utgangen av 2022, Innlandet politidistrikt har ei mindre auke enn landssnittet, men likevel ei auke på 9%.

På same tid har vi i Nord- og Midt- Gudbrandsdalen gått ned frå 3 til 2 patruljer, dette skulle i utgangspunktet vera minimumsbemanning på helg, men er nå normalen i sommar.  To patruljer på ni kommunar på til saman 13 000 km², 31 496 innbyggjarar, 15 272 fritidsbustadar og mykje tilreisande og gjennomgangstrafikk på fleire fjellovergangar.

Før revidert budsjett hadde vi stor forståing for trange rammer, og ein vanskeleg budsjettperiode i vårt politidistrikt, men når minimumsbemanning og dårleg responstid blir normalen, og det ikkje kjem signal om betring etter RNB da blir tilliten til embete svekka.

Innlandet politidistrikt  vart tildelt 26.150.000  kroner i revidert nasjonalbudsjett.

På alle møter med politiet blir det vist til kunnskapsbasert styring, responstid er ein del av dette, og den er langt frå god nok.  Når responstid ikkje held mål hjå politiet, er det lokalt brannmannskap som må rykke ut  frå sine ordinære arbeidsplassar, og utføre politiet sine oppgåver.

Trafikkulykker er årsak til flest utrykkingar for lokalt brannmannskap, ved fleire høve har ikkje politiet kome på grunn av kapasitetsproblem.

Vi ber ikkje om nye kontor, eit nytt kontor vil ikkje forandre vaktdistrikt og responstid, vi ber om fleire stillingar på eksisterande kontor og betre beredskap.

Regjeringa har auka dei økonomiske rammene utan at det betrar seg i distrikta og i grunnbemanning,  kva skal da til for å betre responstid og rettstryggleiken?

Resultatet må bli sterkare politisk styring framover for å ivareta dei måla som er satt i eit demokratiske styrt samfunn; Regjeringa vil sikre tryggleik, god rettstryggleik og tilgjengelege tenester for innbyggarane i heile landet…Målet for regjeringa er ein justissektor som førebyggjer betre, der ressursane er tilgjengelege og finn kvarandre, og der politiet og nødetatane er til stades i heile Noreg (Hurdalsplattformen).