Ein ting er sikkert her i livet; vi blir fødde og vi døyr. Resten er som aller oftast samansett av nyanser og ulike perspektiv. Som folkevald tenkjer eg at dette er den viktigaste oppgåva vi har – å nyansere etter beste evne. Difor er eg svært glad for å vera ein del av eit parti med stor variasjon på mange måtar og med stor takhøgde for ulike meiningar.

Frode Aaboen etterlyser meir informasjon om kvar Senterparitet står i saken om framtidig utvikling av Dønfossområdet da det er ein del av valprogrammet. To ting er sikkert i denne saken. Vi treng disponibelt og regulert næringsareal i kommunen, og vi ynskjer utvikling av nettopp Dønfossområdet. Det tek til å skorte på ledig næringsareal i kommunen, og i samband med revidering av kommeplanens arealdel vart det lagt inn nye område. Ein del areal vart utelukka grunna innvendingar rundt ras- og flaumrisiko. Dermed stod Tundramoen og massetippen i Øyberget att som dei mest aktuelle områda for potensielle næringsområde i planen. Vidare vart det ein lang og brei diskusjon om kva for næringsformål ein skulle regulere massetippen for. «Strida» stod om datasenter skulle reknast som godkjent formål for etablering i tillegg til lett industri. Meiningane var mange og ulike. Senterpartiet ved underteikna kom med motforslag om å ta ut datasenter som formål. Forslaget fell, 8 mot 9 røyster i kommunestyret. Vedtaket er gjeldande og det må vi sjølvsagt helde oss til. Vedtaket som vart fatta inneheld likevel fleire vilkår og føringar. Politikken ved formannskapet skal blant anna godkjenne eller avslå alle eventuelle næringsetableringar på tippen. I tillegg er det fleire krav og føringar som går direkte på eventuell etablering av eit datasenter.

Frode Aaboen ynskjer konkretisering frå Senterpartiet på kva vi tenkjer med Dønfossområdet framover. Kvifor han ikkje utfordrar dei to andre partia i tillegg undrar eg over, men det får så vere. Eg kan ikkje svare for eit samla Senterparti da det nok er ulike meiningar innad i partiet, men eg kan i så fall kome med mine eigne synspunkt. Dønfossområdet ser eg på som ein av dei mest sentrale stoppunkta i heile kommunen. Den jamne dagen i sommarhalvåret kan vel trygt stadfeste kvifor. Området ber preg av turisme, sjølvsagt mykje på grunn av Dønfoss Camping der det i fleire tiår har vore lagt ned eit kolossalt arbeid, og der iveren for inovasjon framleis er stor. Næringsarealet på massetippen er på fleire måtar godt eigna for å etablere eit type datasenter. Eg er ikkje særleg redd for direkte negative ringverknader av eit slik bygg så lengje ein tek omsyn til utforming. Altså avgrensing i storleik, høgd, estetikk, støy osv. Likevel er eg framleis ikkje overbevist om at vi er tent med eit type datasenter på dette næringsarealet. I likeheit med Tom Andre Hånsnar (Bygdalista) deler eg fleire av synspunkta han kjem med i sitt lesarinnlegg i Fjuken 5.9. Det blir for mange lause trådar. Mest av alt blir eg frustrert over at vi stadig skal ha meir kapasitet og større kraftbehov til lagring. Er tida komen for å innføre eit type nasjonalt kvotesystem?

Med bakgrunn i dette ser eg helst at ein held fram å utvikle kjernen ikring Dønfossen i form av turisme eller opplevingsformål. Konkret kva ein kan sjå for seg tenkjer eg like gjerne kan kome frå næringa, men eit moglegheitsstudie hadde vore spennande å setje i gong.