Folketalsutvikling og arbeidsplassar – vi må stoppe befolkningsnedgangen og ha auke i folketalet som 1. prioritet. Dette er ei svært viktig oppgåve for Lom kommune og dei andre kommunane i regionen.

Næringsutvikling – bustadpolitikk – kulturpolitikk – frivillig arbeid - attraktive jobbar – attraktivt sted å bu. Alle desse områda heng saman for å kunne lykkast i næringsutvikling og auke i folketalet.

Det å skape arbeidsplassar er eit vanskeleg arbeid, og er noko som må løysast saman med næringslivet.

Her må vi legge til rette for at det næringslivet vi har skal ha gode vilkår. Vi har eit godt fungerande næringsliv, der det kan ligge store moglegheiter for utvikling om disse ressursane samlast rundt eit felles mål om utvikling av nye arbeidsplassar. Det er det lokale næringslivet som har styrken til å utvikle nya arbeidsplasser, med støtte og tilrettelegging frå kommunen.

Vi har eit næringskontor som arbeidet godt og tett med det lokale næringslivet, men kontoret har for liten kapasitet i forhold til eit svært viktig arbeid.

Politisk nivå i kommunen må og arbeide tett med næringslivet for å få fram det behovet og utfordringar som det lokale nøringslivet har, og arbeide ut frå dette. Skal vi lykkast med å stoppe folketalsnedgangen, er vi og avhengig av å lykkast med å få med oss næringslivsaktørar frå andre delar av landet. Får vi arbeidsplassar, er det mykje sannsynleg at vi får tilflyttarar som arbeidssøkarar.

Næringsutvikling i kommunane er en kompleks oppgåve. I dette arbeidet må det tenkjast heilskap. Rask saksbehandling og gode reguleringsplanar er grunnleggjande for næringsarbeidet.

Kommunen må ha møtearenaer der en møter næringslivsaktørar om de strategiske næringspolitiske vala.

Kommunen og politikarane må lytte til og være i tett dialog med innbyggarane, for å få innspel og høyre deira ynskjer og for å avklare kva som kan være realistiske forventningar i samfunnsutviklings- arbeidet. Dette for at det skal være eit balansert syn mellom innbyggarane og det kommunen arbeider med.

Lom AP vil dette i næringsarbeidet:

·       Styrke næringskontoret permanent med ei stilling.

·       Ha ein aktiv bustadpolitikk med bygging av alternative bustader for utleige og leige- for eige.

·       Få etablert ein organisasjon – kanskje eit eige aksjeselskap – for tilrettelegging av kulturelle aktivitetar med tanke på heilårs tilbod. Samle alle gode krefter vi har innan forskjellige delar av kulturlivet i kommunen og nærliggande områder. Arrangement med kjente aktørar frå heile landet.

·       Arbeide for gode aktivitetar for barn og unge.

·       Legge til rette for fritidsaktivitetar og aktivitetar for næringslivet i område nedanfor Ottadalen Mølle.

·       Ein ordførar frå Lom AP, blir ein ordførar som vil drive utstrekt oppsøkjande arbeid mot næringslivsaktørar med tanke på nye arbeidsplassar. (Men dette er eit arbeid der ein må rekne med både framgang og motgang, men målet er at ein kan lykkast med noko i dette arbeidet. Ein lykkast ikkje med å sitja på kontorstolen inne på ordførarkontoret).

·       Gå i aktiv dialog med vårt lokale næringsliv, for samling om felles prosessar mot felles mål om utvikling. Dette må gå føre på næringslivets premissar.

·       Arbeide for å få tilført statlege arbeidsplassar.

·       Nye bustad- og næringstomter og utvikling av Lom sentrum.

·       Setja trykk på det regionale næringsutviklingsarbeidet.