av Tormod Hvattum

Undertegnede er leder i Grotli Hytteforening og Veglag som organiserer hyttene på sørsida av rv 15 ved Grotli Hotell. Vi er om lag 170 hytter i området.

Vi har ved to anledninger de siste åra opplevd at politikerne i Skjåk kommune fatter vedtak som er klart i strid med hva en skulle forvente fra en vertskommune for hytteeierne i en liten kommune som ønsker å profilere seg som en turistkommune.

Vi ønsker å legge forholdene best mulig til rette for medlemmene våre. Vi er klar over at vi har hytte på ca 1.000 moh og at det er villrein i nærheten. Vi har snø og vinter om lag 8 mnd. i året. Derfor ønsker vi å forlenge sesongen hvor det er mulig å kjøre til hyttene så mye som mulig. Da snakker vi om å brøyte opp veiene i mai og i oktober/november. Likeledes ønsker vi å legge til rette for god og trygg ferdsel i hyttefeltet i vintersesongen.

Den første saken var brøyting i hyttefeltet på våren og om høsten. Her la kommunen ned forbud mot brøyting og henviste til reguleringsbestemmelsene for området. Vi søkte om dispensasjon fra bestemmelsene og fikk avslag. Dette ble påklaget av oss og Statsforvalteren fattet vedtak om at det ikke var hjemmel for å nekte å brøyte hytteveiene. Kommunen måtte derfor gi oss anledning til å brøyte slik vi søkte om.

I vinter er det som kjent mye snø og det har blåst og lagt seg opp svære skavler flere steder. Det ble av noen hytteeiere søkt om å få å rydde snø med tråkkemaskin rundt hyttene for å unngå skade på hyttene, samt at det skulle være mulig å komme inn i hyttene på skikkelig vis. Det ble også søkt om å rydde hytteveiene med tråkkemaskin der hvor det er vanskelig å komme fram. Å rydde veiene i tillegg til å rydde rundt hyttene mener vi er viktig for ferdselen på ski i området og sikkerhetene rundt det. Skrekkscenariet er om vi får et medisinsk tilfelle på en av hyttene. Svært ofte er det ikke vær for helikopter å lande. Eneste alternativ er da å hente pasienten med snøskuter. Da mener vi at det er viktig at veiene er trygge å kjøre på med skuter.  Det samme gjelder sikkerheten for snøskuterkjøring til vanlig transport. Vi snakker om å kjøre hytteveiene med tråkkemaskin en eller toppen to ganger i året.

Saken kom opp for hovedutvalg for Miljø- og samfunnsutvikling for å fatte et prinsipielt vedtak. Administrasjonen skrev et forslag som vi mener var til å leve med som var hjemlet i aktuelle lover og forskrifter. Politikerne fikk saken som eneste sak på dette møtet og gikk imot forslaget fra administrasjonen og gikk enstemmig inn for et vedtak som er vanskelig å tolke, men som nok i praksis betyr at hytteveiene ikke kan tråkkes og for å få ryddet snø rundt hytta må en søke kommunen om dette og legge ved dokumentasjon, altså bilder. Det betyr altså at en hytteeier som ønsker å tilbringe vinterferien på hytta må reise opp et par uker på forhånd for å vurdere snøforholdene. Er det mye snø må han da ta bilder av forholdene og skrive en søknad. Avgjørelsen er delegert til administrasjonen, men allikevel virker det svært tungvint og byråkratisk.

Villreinen blir ofte brukt som argument og at disse tilfellene vil føre til økt ferdsel inn i området hvor villreinen ferdes. Det er vi svært uenige i. Vi mener tvert imot at dette vil øke trivselen for oss som har investert en god del i kommunen og ønsker å tilbringe fritida vår i Skjåk kommune. Samtidig øker det sikkerheten vår når vi er på hytta.

Vi forventer at kommunen spiller på lag med oss så langt det er mulig og tar oppgavene og forpliktelsene som vertskommune på alvor slik at vi ønsker å legge igjen penger i kommunen ved å handle lokalt. Vi må dessverre si at vi hytteeiere føler oss motarbeidet av kommunen og spesielt politikerne i disse to sakene, og slik ønsker dere vel ikke som turistkommune å bli oppfattet?