Av kommunestyregruppa til Vågå Sp

Besseggen og området ved Gjende er viktig for Vågå, både som naturområde, kulturlandskap med tradisjonell bruk og som et av landets eldste turistmål. Med økende besøk har dette skapt behov for en bedre strategi for samarbeid. Den største gruppen i antall, turistene, skal ikke ødelegger verken for naturen eller annen bruk. Bærekraft og samarbeid er nøkkelen.

Besøksstatistikk for Besseggen, er en viktig del av dette arbeidet. Vi ble i kommunestyret derfor overrasket over Ap sin tydelige skepsis til dette arbeidet. Debatten var spissformulert fra begge sider, og viser grunnleggende forskjellig syn på hvordan vi skal arbeide videre med å sikre både vern og bruk av et av våre viktigste områder.

Uenigheten ligger ikke i om vi skal sette et tall for hvor mange turister Besseggen tåler, men i hvordan vi skal gå fram for å sikre et godt samarbeid. Besøksstrategien som er utviklet gjennom et bredt samarbeid med alle aktører, er etter vårt syn et svært godt utgangspunkt for å legge de føringer som er nødvendig. Det er utviklet nettopp med tanke på at turismen og den veksten vi har sett ikke er bærekraftig, verken for naturen, annen bruk av området, frivillige eller de næringsdrivende. Hele poenget med strategien er å ta grep som regulerer og sikrer kvalitet og sambruk, framfor kvantitet.

Dette er det, som ordføreren sa, ikke uenighet om som mål for arbeidet. Men Ap tilkjennega en skepsis, både til strategien og det de kalte «kapitalkreftene», og ville både sette et tak på antall besøkende turister og at alle arrangement måtte godkjennes av en sammensatt brukergruppe der også beitenæring og andre brukere var representert. Litt sleivete svarte vi fra talerstolen at det ikke kunne være slik at en hver skulle kunne stoppe et hvert arrangement. Det var satt på spissen, selvsagt, men vårt poeng er at vi må utvikle en strategi som legger nødvendige føringer for et godt samarbeid, ikke bare forbeholde oss retten til å si nei.

Besseggen og Gjende som destinasjon er en spydspiss for reiselivet i Vågå, og arbeidet med å sikre en fremtidsrettet turisme her muliggjør også investeringer og drift utenom høysesong. Ulike aktiviteter året rundt og satsing på lokalmat er med å styrke Besseggen som reisemål, sikre helårs arbeidsplasser og ringvirkninger for næringsdrivende i hele kommunen.

Det betyr ikke at vi skal åpne opp for så mange turister som mulig, på ingen måte. Men vi må sikre forutsigbare arbeidsforhold både for de som driver turistbedrifter og frivillige som ønsker å bruke fjellet som arena for arrangementer. Dersom det er tider på året det ikke bør være arrangement for å skåne dyreliv eller beitenæring, så er det fint mulig å få med det i en besøksstrategi nettopp for å minimere konflikter og sikre god sambruk.

Vi mener det er urimelig, slik Ap tok til orde for, å se på alle næringsdrivende og frivillige som kapitalister som nærmest uten hemninger tar seg til rette, når de er aktive medspillere for å få denne strategien på plass. Vi vil heller berømme den innsatsen som er lagt ned, og at det her er gjort et godt stykke arbeid på vei mot en mer bærekraftig bruk av Besseggen og Gjende. Vi diskuterer gjerne også andre tiltak ved behov, men det må komme som konstruktive innspill, ikke som utilslørt skepsis til de vi skal samarbeide med.