Hyttefeltet i Jettlie, nedbygginga av matjord på Brustugujordet og kryptovalutasenteret på Lalm er tre av dei store politiske sakene i Vågå i førre periode. Vala den politiske posisjonen har gjort i desse sakene peiker ut eit tydeleg politisk vegval. Fellesnemnaren er ynskje om vekst utan forbehald. Det blir ikkje teke omsyn til natur, dyrka mark eller energiforbruk. Det blir pøsa på med meir av det som ikkje fungerer når vi veit vi må tenkje annleis.

Kommunevalet må også dreie seg om sak. Ikkje berre person. Spør deg sjølv: Kva meiner eg om desse sakene? Kva meiner dei ulike partia, eller betre: Kva har dei ulike partia meint i førre periode? Vil du fortsatt ha eit slik vegval, og vil du ha meir slik politikk?

Godt val!