– Styrk lønsemda i jordbruket med særleg vekt på små og mellomstore bruk